Op 17 juli zijn voor een viertal stoffen nationale wettelijke grenswaarden in de Staatscourant gepubliceerd.
Deze grenswaarden worden ingevoerd in verband met een actualisatie van bijlage XIII van de Arbeidsornstandighedenregelfng, gezien het door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid ingenomen standpunt dat in EU-richtlijnen vermelde grenswaarden in bijiage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling opgenomen horen te worden (als wettelijke grenswaarde).

Het gaat om de volgende 4 stoffen:

In het verleden waren voor deze 4 stoffen al bestuurlijke grenswaarden van kracht, tot 2005 (voor azijnzuur, calciumdihydroxide en picrinezuur) respectievelijk 2007 (voor kresol).

De wettelijke grenswaarden worden van kracht per 1 oktober 2014. Ik ga er van uit dat dit voldoende tijd geeft, ook gezien het feit dat werkgevers die met deze stoffen laten werken op dit moment al een private grenswaarde voor deze stoffen moeten hanteren. Zij moeten daarbij nu ook al rekening houden met onder meer de indicatieve grenswaardenlijst van de EU en de informatie over de vroegere bestuurlijke grenswaarden.

Ik wil u verzoeken om, indien relevant, bij uw activiteiten en in de informatievoorziening naar uw achterban, rekening te houden met het vaststellen Directie Gezond en Veilig van de wettelijke grenswaarden voor deze 4 stoffen.

Hoogachtend,
drs. E.E. de Kleuver
Directeur (Directie Gezond en Veilig Werken)