Er zijn veranderingen op komst rondom de kosten en voorschriften voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater en het riool. Een voorstel van de Unie van Waterschappen heeft geleid tot publicatie van een ontwerpregeling voor wijziging van onder andere de Waterschapswet en de Waterwet.

In 2025 gaat het nodige veranderen in de eisen die worden gesteld aan bedrijven die proceswater lozen. Dan wordt de parameter chemisch zuurstof verbruik (CZV) vervangen door totaal organisch koolstof (TOC). En in plaats van Kjedahl stikstof (Nkj) wordt totaal stikstof (Nt) gebruikt waarbij nitriet en nitraat in mindering mogen worden gebracht. De voornaamste reden om over te gaan naar TOC is dat bij de CZV-bepaling schadelijke stoffen worden gebruikt, waaronder chroom XI en kwik. Daarnaast is de NEN-norm voor CZV bepaling ingetrokken. In de zogenaamde BREF-documenten is er een overgang van CZV naar TOC aan de orde en de verwachting is dat ook in de richtlijn stedelijk afvalwater CZV vervangen wordt door TOC.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet waarbij de zuiverings- en verontreinigingsheffing bepaald gaan worden aan de hand van onder andere TOC en Nt. Rijkswaterstaat (RWS) wil hierbij aansluiten door ook in de vergunningen over te stappen naar TOC en Nt.

Waarom zijn aanpassingen nodig? 

Waarom zijn aanpassingen van de parameters nodig? De voornaamste reden is dat de analysemethoden van de nieuwe methoden minder milieubezwaarlijk zijn. Voor de aanpassing van het CZV naar TOC wordt uitgegaan van een omrekening TOC = CZV/3. Voor Nt geldt dat dit wordt gecorrigeerd voor nitraat en nitriet waarmee de uitkomst vergelijkbaar zou zijn met de huidige Nkj.

Zelf alvast starten met onderzoek

De aanpassingen van de (belasting)wetgeving en vergunningen worden op zijn vroegst vanaf 2024 verwacht, maar we adviseren bedrijven om alvast zelf te starten met een vergelijkend onderzoek tussen de analysemethoden om inzicht te krijgen of de wijzigingen niet leiden tot (onnodige) stijging in zuiverings- of verontreinigingsheffing en/of niet-werkbare lozingseisen.

U kunt contact opnemen met KWA Bedrijfsadviseurs voor ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht of onderzoek naar mogelijkheden tot reductie van kosten of beperken van knelpunten in uw lozingsvergunning.