Op 3 maart 2020 waren de projectdeelnemers Maatwerkaanpak Regeldruk Metaal bij elkaar op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de voortgang te bespreken. Even voor het geheugen de lijst met geselecteerde knelpunten is als afbeelding hieronder weergegeven.

Ten aanzien van de knelpunten 2, 3 en 4 is het bouwen van een (nieuwe) portal te duur en te tijdrovend. Daarom is besloten dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voortouw zal nemen om een factsheet te ontwikkelen volgens het model e-book. Bedoeling is om alle relevante informatie op een overzichtelijke wijze (eenduidig) te rubriceren. Ook zullen een aantal Nederlandse lijsten worden geactualiseerd en gesynchroniseerd.

Daar waar Nederland lagere waarden hanteert, dan de rest van Europa, zal worden geprobeerd meer inzicht in de afwegingen te krijgen.

Het project Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen wordt zeer gewaardeerd als onderbouwing voor diverse beslissingen. Hoewel we nog meer meetrapporten kunnen gebruiken, en u dus mogelijk nog kunt aanhaken, loopt de voortgang voorspoedig.

Ten aanzien van punt 6 zal gekeken worden of er in het PGS-overleg verbeteringen aangebracht kunnen worden. Daar het hier veelal over accreditaties van marktpartijen gaat, is het hier moeilijk vanuit de overheid te verbeteren. Wel zal men ten aanzien van normen en normontwikkeling een en ander in ogenschouw nemen.

Punt 7 zal worden opgenomen met het ANVS. Het probleem wordt onderkent, en men is bereid om een pragmatische oplossing te gaan vinden.

Op het gebied van laden en lossen van SVHC-/CMR-stoffen snapt iedereen het dilemma. Hiervoor zal overleg worden gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Vooralsnog geldt de instructie die reeds in het vakblad Oppervlaktetechnieken van oktober 2016 heeft gestaan: https://vereniging-ion.nl/vervoer-gevaarlijke-stoffen-wanneer-veiligheidsadviseur-verplicht.

De volgende voortgangsvergadering is op 21 april 2020. Op de uitvoering van de actiepunten staat wat druk, omdat er voor het zomerreces een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd moet worden.

SIRA-tabel