De financiering van de normcommissies in Nederland is naar het oordeel van ION een behoorlijk probleem. Een lid van een normcommissie moet de NEN betalen voor het voeren van het secretariaat, maar moet ook de eigen kosten (uren en reis- en verblijfkosten) zelf betalen. Voor mkb-bedrijven die vaak nog geen idee van het effect van een norm hebben, zowel in tijd alsook in geld een belangrijke belemmering. Dat betekent dat veel leden van normcommissies een commercieel belang hebben bij het ontwikkelen van een norm. ION probeert daarbij een objectieve stem te zijn. Normen die de branche verder helpen worden uiteraard van harte ondersteund, maar normen die een concurrentie beperkend of prijsopdrijvend effect hebben, daar is ION kritisch op. 

Reeds in 2018, toen duidelijk werd dat de Omgevingswet (invoering 1-7-2022) veel naar normen zou verwijzen is (mede door ION) gevraagd om een stakeholdersanalyse en een budget. Immers is het geval een norm een wet wordt, is een brede gedragenheid voorwaardelijk, en moet iedereen (kosteloos) kennis kunnen nemen van de wetstekst. De stakeholdersanalyse is verwoord in het Technopolis rapport (zie bijlage) en het budget is door het Ministerie van EZK vrijgemaakt.

Daarbij zijn de directe problemen ten aanzien van representativiteit en toegankelijkheid, specifiek voor specifiek de Omgevingswet, inzichtelijk gemaakt respectievelijk aangepakt. Maar het structurele probleem is daarmee niet opgelost. Reden waarom ION, onder de vlag van ONL, actief is blijven werken aan de toegankelijkheid van normcommissies door het MKB. Dat heeft onder andere geleid tot een gesprek met een Tweede Kamer lid (en zijn beleidsmedewerker), die mede naar aanleiding van die informatie een motie heeft ingediend die voor dinsdag 9 november op de agenda stond. De tekst van de motie luidt:

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL - MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER (SGP) EN DE JONG (D66).

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit onderzoek blijkt dat het voor kleine mkb-bedrijven lastig is om mee te doen aan de NEN-normcommissies;

  • overwegende dat in veel Europese landen sprake is van financiĆ«le steun voor deelname aan deze normcommissies, zodat voor (kleine) mkb-bedrijven geen onnodige drempels opgeworpen worden;
  • overwegende dat het waarborgen van de toegankelijkheid van normcommissies belangrijk is voor innovatie en een evenwichtige samenstelling van deze commissies, zeker waar het normen betreft waar in wet- en regelgeving naar verwezen wordt;
  • verzoekt de regering zich in te zetten voor verdere verbetering van de toegankelijkheid van NEN-normcommissies voor kleine mkb-bedrijven en te bezien wat de mogelijkheden zijn voor financiĆ«le steun voor deelname,

en gaat over tot de orde van de dag.

Op 9 november heeft de Tweede Kamer deze motie aangenomen. Het is nu aan het Kabinet om uitvoering te geven aan deze motie.

Voor de goede orde: ION is namens de leden in Nederland actief in de hoofdcommissies Verfwaren en Metallieke Deklagen. Onder deze hoofdcommissies vallen diverse subcommissies en werkgroepen, die gezamenlijk honderden normen bewerken en bijhouden.