Na een lange periode van onzekerheid is er dan eindelijk een autorisatiebesluit voor het gebruik van chroomtrioxide. Echter, door het steeds zwaarder wordende regime, zijn er wel veel voorwaarden waaraan dat gebruik moet voldoen. Hierbij het persbericht van CTAC Sub, en de aanvullende informatie van Vereniging ION.

Onderstaand de (vrije) vertaling van het persbericht van CTAC Sub van 22 december 2020. De originele teksten zijn als bijlage aan deze pagina toegevoegd (zie rechts).

CTAC Sub (CTAC Submission Consortium) is verheugd te bevestigen dat na een procedure die meer dan vijf jaar heeft geduurd en waarbij er twee stemmingen met gekwalificeerde meerderheid van de REACH-commissie (respectievelijk in februari 2019 en oktober 2020) zijn geweest, de Europese Commissie eindelijk toestemming heeft gegeven voor vijf van de zes aangevraagde essentiële toepassingen van chroomtrioxide (EC 215-607-8; CAS 1333-82-0).

Deze toepassingen zijn:

  • Gebruik 1 (formulering);
  • Gebruik 2 (hardverchromen);
  • Gebruik 4 (oppervlaktebehandeling luchtvaart en ruimtevaart);
  • Gebruik 5 (diverse oppervlaktebehandeling);
  • Gebruik 6 (passivering van vertind staal (ETP).

De evaluatieperiode voor alle bovengenoemde Gebruiken loopt af op 21 september 2024, dus 7 jaar na de Sunset Date van chroomtrioxide volgens bijlage XIV REACH.

Voor het andere, nog niet besliste Gebruik, namelijk functioneel verchromen voor decoratie (zgn Gebruik 3), heeft CTAC Sub, op verzoek van de Europese Commissie, op 24 september 2020 een vervangingsplan (in Nederland noemen we dit mogelijke alternatieven) ingediend bij ECHA. Dit vervangingsplan is gebaseerd op de input van meer dan 870 Gebruik 3 applicateurs. We hopen dat ECHA en de Europese Commissie snel verder gaan met de beoordeling van het vervangingsplan voor de autorisatieaanvraag van Gebruik 3, zodat in 2021 ook daar toestemming voor gebruik voor kan worden gegeven.

De autorisatiebesluiten bevatten een aantal voorwaarden die een uitdaging zullen zijn om aan te voldoen, ook wat betreft timing. Deze zijn:

  • De vergunninghouders zullen nieuwe blootstellingsgegevens moeten produceren. Deze blootstellingsgegevens worden opgenomen in gewijzigde veiligheidsinformatiebladen. Dit werk is in uitvoering, maar moet uiterlijk 18 maart 2021 aan de applicateurs ter hand worden gesteld.
  • De applicateurs zullen jaarlijkse informatie moeten verschaffen van werknemersblootstelling en milieubelasting. De eerste keer uiterlijk op 18 juni 2021.

CTAC Sub zal binnenkort een nieuwe Q&A publiceren om te helpen bij de implementatie. Raadpleeg ook de beschikbare Good Practice Sheets, beide op www.jonesdayreach.com.

Ursula Schliessner, Jones Day, voorzitter en consortiummanager van CTAC Sub legt uit: “De vergunninghouders zullen nu actief moeten samenwerken met applicateurs om te voldoen aan de voorwaarden in de autorisatiebesluiten. Het succes van de implementatie zal sterk afhangen van de vraag of de applicateurs alle informatie volledig aan ECHA verstrekken."

Wat de toekomst betreft, CTAC Sub heeft onlangs besloten haar werk voort te zetten en zal aan het einde van deze autorisatieperiode een beoordelingsrapport indienen. Dit beoordelingsrapport is noodzakelijk voor een eventuele verlenging van de autorisatieperiode.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een autorisatie zijn in de loop der jaren steeds zwaarder geworden. Het succes van het beoordelingsrapport over de afgelopen zes jaar zal uiteindelijk afhangen van de kwaliteit en representativiteit van de informatie die door applicateurs wordt verstrekt. Om deze reden zal CTAC Sub de feitelijke en financiële medewerking vereisen van ALLE applicateurs die onder de dekking willen vallen van het beoordelingsrapport (en dus voor verlenging van de autorisatie).

Voor meer informatie over deelname aan het beoordelingsrapport, zie de Q&A en afzonderlijke mededeling die in januari 2021 zullen worden uitgebracht.

Aanvullende informatie van ION

U moet binnen 3 maanden na de formele publicatiedatum in het EU Staatblad, een aanmelding van gebruik doen bij ECHA conform artikel 66 van REACH (https://echa.europa.eu/nl/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-authorised-use). Wij schatten dat publicatie zal plaatsvinden in januari 2021, zodat de aanmelddatum waarschijnlijk april/mei zal worden. We zullen u hiervan via de website op de hoogte brengen.

Vereniging ION heeft de afgelopen tijd veel energie gestoken in het inventariseren en valideren van de veiligheidsmaatregelen die in de bedrijven zijn getroffen. Hierdoor is er veel informatie beschikbaar die via het e-book “Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen” op de website zijn terug te vinden. Om het e-book onder de aandacht te brengen van beleidsmakers, maar ook informatief voor applicateurs, is ook een filmpje gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=AeJAGiCSlRUGoed om te weten is dat het e-book ook beschikbaar zal komen in de Engelse taal.

Stichting Innovat.ION en Vereniging ION zijn samen met Nederlandse lidbedrijven (toeleveranciers) en met enkele Duitse brancheorganisaties begonnen met een alternatieven onderzoek voor Gebruik 2. Dit onderzoek zal op tijd klaar zijn voor een vervolgaanvraag. Applicateurs die lid zijn van Vereniging ION hoeven dit dus niet zelf uit te voeren.

Stichting Innovat.ION is gestart met projecten die nieuwe veiligheidsmaatregelen moeten opleveren en valideren.

Onder Gebruik 5, diverse oppervlaktebehandelingen, valt ook het voorbehandelen van aluminium, als voorbehandeling voor bijvoorbeeld het poedercoaten. Hoewel er nog geen jurisprudentie is, lijkt het erop dat het voorbehandelen met chroomtrioxide via deze autorisatie nog wel is toegestaan onder REACH. Hierbij willen we echter waarschuwen voor het feit dat in Nederland ook de Arbowet geldt. Vanuit de Arbowet geldt een minimalisatieverplichting voor het gebruik van SVHC-stoffen. Daar er voor het voorbehandelen voor bijvoorbeeld aluminium voor gevelbeplating en kozijnen voldoende bewezen alternatieven zijn, verwachten wij dat voorbehandeling van aluminium voor deze toepassing toch niet is toegestaan vanwege voornoemde Arbowet. In geval van twijfel zal per product een analyse moeten worden gemaakt.

NB: op vrijdag 15 januari 2021 15.00-16.30uur is er een webinar dat ION zal volgen. Uiteraard zal daar in de week erna verslag van worden gedaan via de website.