De nieuwe Europese verordening 2016-425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB's) is op 31 maart 2016 gepubliceerd. De verordening bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van PBM's in de Europese Unie (EU). In 2018 wordt de verordening van kracht en vervangt hij de huidige richtlijn 89/686/EEG.

In tegenstelling tot de huidige PBM-richtlijn hoeft de nieuwe verordening niet te worden omgezet in nationale wetgeving en is hij direct van toepassing op alle Europese lidstaten. De lidstaten moeten de huidige nationale wetgeving wel intrekken. Alleen de strafbaarstelling bij een eventuele overtreding van de verordening, wordt wel in nationale regelgeving opgenomen.

Naast de herclassificatie van bepaalde producten en de introductie van een geldigheidsduur voor CE-certificaten van 5 jaar, is één van de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe PBM-verordening dat deze duidelijk de verplichtingen van alle marktdeelnemers in de toeleveringsketen beschrijft. De nieuwe verordening definieert ook duidelijk dat een importeur of distributeur die een product in Europa onder zijn eigen naam, merk of handelsmerk op de markt brengt, aansprakelijk wordt voor alle verplichtingen van de fabrikant. Dit zijn aanzienlijk duidelijkere regels voor de hele toeleveringsketen. Het is dus essentieel voor alle betrokkenen dat ze weten wat hun verplichtingen zijn. Voor bedrijven die PBM’s kopen voor hun medewerkers is het belangrijk dat ze weten wat ze van hun leveranciers mogen verwachten.

De volgende risico’s zijn toegevoegd aan Categorie 3 PMB's: schadelijke biologische agentia, verdrinking, snijwonden door kettingzagen, hogedrukstralen, schotwonden of messteken, schadelijk lawaai.

Sommige soorten bescherming zijn overgegaan van categorie 2 naar categorie 3. Ook zijn alle soorten gehoorbescherming tegen schadelijk lawaai heringedeeld in categorie 3 (hoge risico’s). Deze categorie is bedoeld om te beschermen tegen hoge risico's.

Certificaten EU-typeonderzoek 5 jaar geldig.
Certificaten van EU-typeonderzoek van categorieën 2 en 3 moeten worden beperkt tot maximaal 5 jaar. Reden voor deze aanpassing is dat er op dit moment nog PBM’s in de markt zijn die gekeurd zijn volgens normen van bijvoorbeeld vóór de eeuwwisseling. Terwijl huidige inzichten in productverbetering en de huidige stand der techniek veiligere producten mogelijk maken.

Er is nu een verplichting om een conformiteitsverklaring af te leveren bij alle PBM’s die op de markt worden gebracht. Een conformiteitsverklaring is een juridisch document dat de fabrikant ondertekent als bevestiging dat het product voldoet aan alle vereisten van de toepasselijke wetgeving.

Als u verantwoordelijk bent voor de aankoop van PBM’s, is het belangrijk om te kijken of uw PBM-aanbieders de nieuwe verordening op dezelfde manier nakomen zoals dat moet bij de huidige richtlijn:

  • Vraag uw leveranciers om een conformiteitsverklaring voor de PBM’s die u aankoopt.
  • Controleer deze op de wettelijk vereiste gegevens. Veel conformiteitsverklaringen zijn onvolledig en niet officieel ondertekend.
  • Vraag uw leveranciers om hun steekproefproces te beschrijven om te garanderen dat de producten aan de vereiste normen blijven voldoen.
  • Zorg ervoor dat uw leveranciers lid zijn van een brancheorganisatie (bijv. Vereniging ION).
  • Vraag uw leveranciers om hun kwaliteitsborgingsproces van het productieproces te beschrijven om ervoor te zorgen dat de producten worden geproduceerd volgens de oorspronkelijke certificering.

Bron: www.intersafe.nl / Nieuwsbrief Gevaarlijke Stoffen