De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de raad de mogelijkheid beoordeelt om een schatting te maken van het extra risico op sterfte aan kanker door blootstelling aan chroom VI-verbindingen.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptrapport. Het conceptrapport is onder meer voorgelegd aan de Subcommissie Grenswaarden stoffen op de werkplek van de SER en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op het conceptrapport.

De commentaartermijn is van 1 maart 2016 verlengd tot uiterlijk 15 april 2016. Commentaar op het conceptrapport chroom VI-verbindingen kunt U richten aan: dhr. G.B. van der Voet (draftOSH@gr.nl), Gezondheidsraad, Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS), Postbus 16052, 2500 BB Den Haag. De commissie betrekt het ontvangen commentaar bij het vaststellen van het definitieve advies.

Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad.

Het conceptrapport is te downloaden via onderstaande link:
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/ocrchroom_viverbindingen_2015.pdf of op te vragen bij Vereniging ION: helpdesk@vereniging-ion.nl