Voor het goed functioneren van de vereniging is de inzet van zoveel mogelijk leden noodzakelijk, immers vele handen maken licht werk. Hoewel er reeds veel mensen betrokken zijn bij de vereniging, zijn er momenteel nog enkele posities vacant. Deze willen we hier graag onder de aandacht brengen:

Kascommissie

Jaarlijks moeten de (financiële) boeken van de vereniging gecontroleerd worden. Immers vertrouwen is goed, maar controle is beter. Het bestuur heeft hiervoor 2 alternatieven. De accountant en de kascommissie. Omdat de accountant een factuur stuurt van € 3.500,- heeft het bestuur gemeend dat het beter is deze controle vanuit eigen geledingen te doen. Immers dat geld kan beter besteed worden. Inmiddels heeft zich reeds 1 kandidaat gemeld. Graag komen wij in contact met een tweede kandidaat die gedurende enkele uren op een nader af te spreken moment en plaats met de penningmeester de financiële handel en wandel van de vereniging door kan lopen. Opgeven graag bij het secretariaat, secretariaat@vereniging-ion.nl.

Bestuur Vakgroep Diensten Sector Toeleveranciers

Het bestuur van de sector toeleveranciers bestaat uit 2 leden per vakgroep. Voor de recent opgericht vakgroep Diensten heeft zich inmiddels een kandidaat gemeld. Graag komen wij in contact met een tweede potentieel bestuurslid om ook de vakgroep Diensten goed op de kaart te zetten. Opgeven graag bij het secretariaat, secretariaat@vereniging-ion.nl.