PGS 15:2016 is een volledige revisie van de voorafgaande PGS 15:2011. De reden van deze actualisatie is dat PGS 15:2011, maar gedeeltelijk was geactualiseerd. Daarnaast is er ervaring opgedaan met het gebruik van PGS 15:2011 en er zijn verdere ontwikkelingen in de stand der techniek.

Nieuw
Met deze actualisatie zijn voorschriften beter geformuleerd en is er een uitgebreidere toelichting. Ook is het nu generiek mogelijk om gelijkwaardige maatregelen te treffen en gemotiveerd af te wijken. Hierdoor is niet meer per voorschrift aangegeven of dit wel of niet is toegelaten. Verder zijn er twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

Het begrip 'onbrandbare en niet brandonderhoudende stoffen' is verder uitgewerkt in de notitie van het RIVM.

Relatie met andere wetgeving
De Activiteitenregeling verwijst nog naar de oude PGS 15 (PGS 15:2011).
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor type C bedrijven kan de nieuwe richtlijn wel worden gebruikt. Zie ook: Nieuwe versie van richtlijn gebruiken.

Cursus PGS 15
Door NEN, Kenniscentrum InfoMil en Antea Group is een training ontwikkeld. Tijdens de training worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.
De training behandelt de wijzigingen van de PGS 15:2016 ten opzichte van de PGS 15:2011. Er worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Werkingssfeer van de PGS 15 (relatie met wettelijk kader
  • Behandelen van nieuwe definities (bijvoorbeeld onbrandbaar en niet brandonderhoudend)
  • Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen
  • UPD en de wijzigingen hierbij

De training is bedoeld voor bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, handhavers en vergunningverleners, omgevingsdiensten, provincies en gemeentes, brandweer/veiligheidsregio’s.

Bron: https://brzoplus.nl/actueel-0/nieuwsberichten/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2016/december-2016-pgs-15/