Binnen REACH worden zeer zorgwekkende stoffen aangeduid als Substance of Very High Concern (SVHC). Het aanmerken van een stof als SVHC door het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) is de eerste stap in de procedure voor de zogenoemde autorisatie van een chemische stof.

In de procedure van REACH is de latest application date voor CrO3 (het moment dat een autorisatie aangevraagd kan worden) op 21 maart 2016. De sunset date (het moment dat het verbod op het gebruik ingaat) is 21 september 2017. Een aantal bedrijven en consortia zijn druk bezig om een autorisatie (ontheffing op het verbod van gebruik) aan te vragen.

NB 1: SVHC-stoffen zijn stoffen die voldoen aan de volgende criteria (artikel 57 van de REACH-verordening):

  • Kankerverwekkend (C)
  • Mutageen (M)
  • Reprotoxisch (giftig voor de voortplanting) (R)
  • Persistent, bioaccumulerend en toxisch volgens de bijlage XIII van de REACH-verordening (PBT)
  • Zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB)
  • Wetenschappelijk bewijs voor waarschijnlijk ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid of het milieu, die aanleiding geven tot een gelijkwaardige zorg; dergelijke stoffen worden geïdentificeerd op een case-by-case basis.

NB 2: Chroom(VI)oxide of Chroomtrioxide (CrO3) is een zeswaardige oxide van chroom en de watervrije of anhydridevorm van chroomzuur (in de praktijk worden de twee namen vaak door elkaar gebruikt). Het is een donkerrode vaste stof, die goed oplost in water en daarin een sterk zuur vormt. De pH van een oplossing van 1% CrO3 in water bedraagt ongeveer 1. Chroomtrioxide is, net als andere verbindingen van zeswaardig chroom, een zeer giftige, kankerverwekkende en milieugevaarlijke stof.

Uit de doelstellingen van de Europese Unie en de consultaties over de autorisatieaanvragen voor CrO3, die tot nu toe zijn geweest door ECHA, is vast komen te staan dat de kans dat een autorisatie wordt verleend alleen dan is, als er geen alternatief is, de risico’s beheersbaar zijn en er een economische waarde aan het gebruik kan worden toegekend.

De uitkomsten van procedures en consultaties zijn momenteel voor de meeste consortia teleurstellend. Door deze teleurstellende uitkomsten krijgen entiteiten als Vereniging ION, CETS, Orgalime, Estal en vele andere (branche)organisaties op zowel nationaal als Europees niveau regelmatig de vraag om ondersteuning te geven aan de consortia.

Hierbij is het belangrijk om een onderscheid te maken in de verschillende organisaties en rollen. Vereniging ION, en de entiteiten waarin zij participeert, staan voor collectieve belangenbehartiging met een individueel karakter. Een consortium is een commerciële juridische (gesloten) entiteit, waar voor de diensten van een consultant wordt betaald om een autorisatie aan te vragen volgens de juiste procedure. Het behoeft geen betoog dat het niet (primair) de taak van een branchevereniging is om op te treden als de aanvraag van de consultant niet de juiste kwaliteit heeft of niet het gewenste resultaat oplevert.

Een branchevereniging zet zich in voor een transparante en proportionele procedure gericht op een toekomstbestendige branche. De laatste tijd heeft Vereniging ION op Europees niveau veel aandacht besteed aan de procedure. Inmiddels is onder druk van de brancheorganisaties en belangengroepen (waaronder Vereniging ION) de procedure op diverse punten aangepast en verbeterd.

Verder moeten we constateren dat er veel SVHC-stoffen zijn en dat er per SVHC-stof meerdere soorten van gebruik zijn. Deze kunnen zijn: 

  • Gebruik van een SVHC-stof waar (inmiddels) een goede vervanger voor is die niet op de SVHC lijst staat.
  • Gebruik van een SVHC stof waar (inmiddels) een goede vervanger voor is die niet op de SVHC lijst staat, maar die in gebruik hogere eisen stelt aan de applicateur en/of de procesbeheersing en/of het substraat en/of de gebruiker.
  • Gebruik van een SVHC-stof waar geen vervanger voor is en waar de risico’s goed zijn te managen.
  • Gebruik van een SVHC-stof waar geen vervanger voor is en waar de risico’s niet zijn te managen.

In de oppervlaktebehandelende industrie hoeft door het industriële karakter (gesloten gebouw en gebruik door professionals) punt 4 in principe niet voor te komen. Het zal duidelijk zijn dat er soms meerdere mogelijkheden zijn. Het is derhalve noodzakelijk om goed overleg te hebben met de applicateur over eisen, wensen en verwachtingen.

In alle Position Papers (positiebepalingen) zeggen de brancheverenigingen op zowel nationaal alsook op Europees niveau het volgende:
Er dient in de branche veilig te worden gewerkt en zorg te zijn voor het milieu. Dat betekent dat daar waar goede alternatieven voor een proces of toepassing beschikbaar zijn, deze alternatieven toegepast moeten worden. Echter daar waar geen alternatieven beschikbaar zijn en waar de risico’s goed zijn te managen, dient een autorisatie te worden verleend. Hierbij gaat het de brancheorganisaties om continuïteit en rechtszekerheid voor de bedrijven te realiseren en te zorgen dat er een gelijk speelveld is voor iedereen. Het doel is om geen bedrijfsactiviteiten naar buiten de EU te drukken vanwege de REACH-regelgeving.

Met name om het voorgaande te bereiken is er veel overleg met de EU commissie, de DG’s en de uitvoerende instanties. Dat daarbij ook op nationaal niveau veel input geleverd moet worden is evident.

Lees verder>>
Alleen toegankelijk voor Vereniging ION-leden.