Vooral MKB-ondernemingen ondervinden veel last van moeilijk uitvoerbare of niet-proportionele wet- en regelgeving. De Maatwerkaanpak Metaal is een poging om de regeldruk in de branche te verminderen. Voor enkele belangrijke knelpunten vanuit de oppervlaktebehandelende branche heeft Vereniging ION deelgenomen aan het project. Het voorlopige resultaat is dit rapport.

De Maatwerkaanpak Metaal is uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie, Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION), de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) en de Branchevereniging voor Landbouwtechniek, Veehouderijtech-niek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport (Fedecom).

Samen met ruim 50 MKB-ondernemers zijn in februari (2019) 35 actuele knelpunten geïnventariseerd. Vervolgens zijn in samenwerking met de overheid, voor 10 knelpunten oplossingen uitgewerkt.

De oplossingen zijn geformuleerd in innovatielabs met ervaringsdeskundige ondernemers en experts van relevante ministeries, uitvoeringsorganisaties, toezichthouders en deskundigen van de brancheorganisaties. In totaal waren 39 deelnemers aanwezig bij deze bijeenkomsten.

Ondanks het streven alle relevante stakeholders te betrekken, is dit niet helemaal gelukt. Daarom zijn de uitgewerkte knelpunten en oplossingsrichtingen zoveel mogelijk ook individueel afgestemd.

Voor negen knelpunten hebben zowel de overheid als de branches aangegeven een bijdrage te willen leveren aan het uitwerken van één (of meerdere) oplossingsrichting(en). Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de meest haalbare en de meest merkbare oplossingen waarmee de metaalbranches (en eventueel overheidspartijen) aan de slag kunnen. De oplossingsrichtingen en de vervolgstappen vormen daarmee een constructieve aanpak om regeldruk in de metaalsector gezamenlijk te verminderen.

Met dit rapport als uitgangspunt, zal het vervolg zijn om de knelpunten ook daadwerkelijk aan te pakken en daar waar mogelijk op te lossen. Wordt dus vervolgd.