Tijdens de ION Dag voor de Ondernemer (11 april 2018) heeft Diana Martens van Inspectie SZW een presentatie gegeven over de 'Road to zero'. Het begin van haar betoog: Er zijn elk jaar nog teveel zieken door blootstelling aan stoffen op het werk:
  • Alleen al 2.700 zieken per jaar door werkgerelateerde kanker.
  • Ongeveer 10% van alle kankergevallen is werkgerelateerd.

​Dit mogen we niet normaal (gaan) vinden (c.q., hier mogen we niet aan wennen):

  • Inspectie SZW versterkt daarom haar inzet op preventie.
  • Neem als bedrijf zelf uw verantwoordelijkheid om uw medewerkers goed te beschermen.
Inspectie SZW wil faciliteren en meedenken, maar is ook streng waar nodig en werkt bij voorkeur samen met de branche(vereniging). Vereniging ION is in 2014 onder andere ontstaan om namens de branche voor het bevoegd gezag een relevante gesprekspartner te zijn.
 
Positie Vereniging ION
Vereniging ION staat voor: "Vervangen als het kan, en autoriseren als het moet". Gesteld kan worden dat bij het uitgangspunt "we willen onze welvaart behouden", lang niet alle gevaarlijke stoffen zijn te vervangen. We zullen gevaarlijke stoffen dus moeten kunnen blijven gebruiken, maar dan onder de randvoorwaarde "veilig werken". 
 
Workshop in Amsterdam
Op 28 maart 2018 organiseerde het Nederlandse Ministerie Infrastructuur en Waterstaat een Europese workshop "Safe Chemicals Innovation Agenda". Het doel was en is te komen tot een 100% vervanging van alle gevaarlijke
stoffen door niet-gevaarlijke stoffen. Zie voor een verslag van die dag ook https://vereniging-ion.nl/towards-safe-chemicals-innovation-agenda-substitution-safe-design. Ook tijdens deze workshop is aangegeven dat 100% vervanging niet mogelijk is. 
 
Inmiddels is over deze dag een rapport verschenen. Het begeleidend schrijven van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat vermeldt de volgende zaken:
  • Tijdens de vruchtbare workshop op 28 maart 2018 in Amsterdam bespraken we de inhoud van de Innovatieagenda Safe Chemicals. Dit heeft geleid tot zeer nuttige toevoegingen en verbeteringen.
  • We informeren u graag dat het definitieve rapport en de samenvatting nu beschikbaar zijn. De samenvatting is als bijlage aan deze pagina gekoppeld (management summary).
  • De consultants (Wood en CSES) hebben de input van de workshop gebruikt om de onderzoeksthema's nauwkeuriger te kaderen en te beschrijven en om suggesties te doen voor de implementatie van de onderzoeksagenda. Een van de aanbevelingen is om de zeven onderzoeksthema's om te zetten in projecten of programma's in het kader van Europese en/of nationale innovatieprogramma's.
  • Als follow-up werkt Nederland aan de volgende acties: bespreking op nationaalniveau met belanghebbenden en betrokken bij onderzoek en innovatie, gebruik van het rapport ter voorbereiding van het 9e kaderprogramma FP9, vergroten van politiek bewustzijn van de bijdrage van veilig ontwerp aan een circulaire economie, discussie met internationale platforms zoals SusChem en ISC3 en deelt de aanbevelingen met nationale regeringen (zoals in Caracal).
  • We moedigen brancheverenigingen aan om deze acties te ondersteunen en soortgelijke acties te ondernemen, en staan ​​open voor samenwerking voor dit doel.

Vervolg door Vereniging ION
Het behoeft geen betoog dat Vereniging ION namens de branche bij deze discussie betrokken blijft. De samenvatting van het rapport is als bijlage bij dit bericht opgenomen. Als u meer wilt weten van de workshop of als het het gehele rapport wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Ten aanzien van het gebruik van gevaarlijke stoffen in de branche heeft Vereniging ION enkele acties uitgezet. Zie onder andere ook: https://vereniging-ion.nl/met-inspectie-szw-op-zoek-naar-data-over-blootstelling-aan-svhc-stoffen-bij-badenreeksen-en-cmr.