20 april 2023 heeft het Europese Hof van Justitie, na juridische stappen die zijn ondernomen door het Europees Parlement tegen de Europese Commissie, het REACH-autorisatiebesluit C(2020) 8797 van 18 december 2020 van de Commissie voor bepaalde toepassingen van chroomtrioxide (CTACSub-autorisatie) nietig verklaard.
Dit geldt voor Use 2 (hard verchromen), Use 4 (oppervlaktebehandeling anders dan use 2/3 voor lucht- en ruimtevaart) en Use 5 (oppervlaktebehandeling anders dan passivatie van dunne staalplaat), maar ook voor Use 1 (formulatie) in verband met de formulering van mengsels voor Use 2, 4 en 5. 

De uitspraak is hier te lezen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0144

Downstream gebruikers van 1 van de 7 autorisatiehouders mogen chroomtrioxide blijven gebruiken, zolang ze binnen het bereik van het nietig verklaarde autorisatiebesluit vallen, en de downstream gebruikers de risicobeheersingsmaatregelen en voorwaarden (inclusief monitoring) van het nietig verklaarde autorisatiebesluit blijven toepassen. Dit regime blijft van kracht tot dat de Commissie de zaak opnieuw beoordeelt en een nieuwe beslissing uitvaardigt over de aanvraag voor autorisatie, die oorspronkelijk bij ECHA in 2015 is ingediend. Belangrijk is dat het Europese Hof van Justitie deze tijdsperiode voor de Commissie heeft beperkt tot maximaal 1 jaar, uiterlijk 20 april 2024.

Ondertussen hebben, conform de nu nietig verklaarde autorisatiebeslissing, 5 van de 7 autorisatiehouders (zogenaamde CTACSub2) op 21 februari 2023 een herzieningsrapport bij ECHA ingediend om het gebruik van chroomtrioxide voort te zetten na afloop van de herzieningsperiode (21 september 2024) van de nu nietig verklaarde autorisatiebeslissing. De autorisatiehouders roepen de Commissie op om gebruik te maken van de bijgewerkte informatie in het herzieningsrapport voor de herbeoordeling van de nu vereiste aanvraag. De Commissie is wettelijk verplicht haar beslissingen te baseren op alle beschikbare informatie. 

De autorisatiebeslissing van 18 december 2020, die nietig verklaard is, bevatte geen beslissing over Use 3 (functioneel chroom met decoratief karakter). Het gebruik voor deze toepassing mag doorgaan tot dat de Commissie hierover een beslissing genomen heeft (mogelijk in de 2e helft van 2023). 

Vertaald vanuit bron: https://8bmf33.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/CTACSub_Consortium_Press_Release_20_April_2023_with_ECJ_judgement_C-144_21.pdf

Zodra er meer informatie hierover beschikbaar komt, zullen wij u uiteraard hierover informeren.