De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER-GSW) adviseert het kabinet over de haalbaarheid van publieke grenswaarden. Zij start nu een haalbaarheidstoets voor haar advies over de invoering van een publieke grenswaarde voor isocyanaten. De haalbaarheidstoets heeft betrekking op alle di- en triisocyanaten.

Diisocyanaten en triisocyanaten (hierna aangeduid als isocyanaten) zijn stoffen die bij inademing kunnen leiden tot allergische klachten aan de luchtwegen, waaronder astma. Isocyanaten zijn uitgangsmaterialen voor polyurethaan (PUR), dat onder meer wordt toegepast in vernissen, lakken, schuim en kleefmiddelen. Deze producten worden onder meer gebruikt in de bouw, de automobielindustrie, de scheepsbouw, de verfindustrie, bij de productie van plastics en bij de productie van elektronica. Werknemers die met dit soort producten werken kunnen te maken krijgen met blootstelling aan isocyanaten, meestal in de vorm van dampen die ze inademen. 

Uitgaande van beschikbare onderzoeken bij de mens komt de Gezondheidsraad tot een gezondheidskundige advieswaarde van 0,1 ug NCO/m3, als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag. Bij blootstelling aan deze concentratie hebben werkende ten opzichte van de algemene bevolking 1% extra risico op het ontwikkelen van een overmatige reactie van de luchtwegen die kenmerkend is voor (beroeps)astma. Verder adviseert de Gezondheidsraad voor di- en triisocyanaten een H-aanduiding toe te passen. 

Verzoek om informatie over haalbaarheid gezondheidskundige advieswaarde

De subcommissie vraagt bedrijven uitdrukkelijk om aan te geven of de gezondheidskundige advieswaarde haalbaar is voor uw bedrijf. Indien de voorgestelde grenswaarde volgens u niet haalbaar is, wordt u verzocht aan te geven welk blootstellingsniveau u denkt dat wel realiseerbaar is en op welke termijn. Indien de subcommissie geen onderbouwd commentaar ontvangt, gaat zij ervan uit dat er geen bezwaren zijn tegen de invoering van de voorgestelde gezondheidskundige advieswaarde. Ook wanneer de voorgestelde advieswaarde geen problemen oplevert voor uw bedrijf, ontvangt de subcommissie daarover graag een bericht. Als bijlage bij deze pagina (zie rechts) vindt u de Richtlijn voor onderzoek naar haalbaarheid van een voorgestelde grenswaarde voor branches en bedrijven waarin haalbaarheidstoets wordt toegelicht. 

Om te komen tot een onderbouwd standpunt over de haalbaarheid van bovengenoemde stoffen voor de oppervlaktebehandelende industrie, verzoeken wij u om uw gegevens aan te leveren. De subcommissie heeft een Rapportageformat ontwikkeld waarin stapsgewijs wordt aangegeven welke gegevens er door uw bedrijf aangeleverd moeten worden. U kunt het Rapportageformat haalbaarheidsonderzoek door bedrijven vinden als bijlage bij deze pagina (zie rechts).

Gezien wij de verzamelde gegevens vóór 1 september moeten aanleveren bij de SER, willen wij u verzoeken uw gegevens uiterlijk 14 augustus aan te leveren. Dit kan door uw gegevens te mailen naar Hans Bosveld, bosveld@vereniging-ion.nl.  

Ondersteuning en informatie

SER-GSW heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om u te ondersteunen in geval van onduidelijkheden in het proces. Royal HanskoningDHV kan:

  • Uitleg geven over het proces en de te volgen stappen;
  • Toelichten welke gegevens dienen te worden verzameld, en
  • Uitleg geven over het rapportageformat.

Op donderdag 28 mei 2020 van 10.00 - 11.00 uur zal een online vraag- en antwoordsessie worden georganiseerd waarin bovenstaande stappen worden toegelicht en u vragen kunt stellen. U kunt zich opgeven voor deze sessie en teven ook vragen stellen per e-mail aan mevrouw Angélo Blanken van Royal HaskoningDHV, via het e-mailadres: haalbaarheidstoets.isocyanaten.wps@nl.rhdhv.com

Voor hulp bij het verzamelen en interpreteren van gegevens dient u zelf advies in te winnen bij arboadviseurs.

Heeft u nog vragen? Neem dan even contact op met Hans Bosveld, technisch adviseur Vereniging ION (bosveld@vereniging-ion.nl).