De eerste presentatie van de tool veilige werkwijzen/blootstellingsbeoordelingen van 5xbeter heeft op 26 juni 2017 plaatsgevonden tijdens het 5xbeter congres te Nijkerk. Hierbij waren 250 bedrijven aanwezig, alsmede alle partners van 5xbeter, diverse brancheverenigingen en Inspectie SZW.

Hoewel de tool op het moment van presenteren nog niet eens in de testfase was, maar er slechts sprake was van een PowerPointpresentatie was de reactie uit de zaal, inclusief de reactie van Inspectie SZW, uitermate positief. Inspectie SZW heeft (informeel) aangegeven dit als instrument te willen gaan gebruiken bij handhaving.

De datum van introductie is voorlopig gesteld op september (dit is uiteraard afhankelijk van de voortgang van het programmeren). Het zal dan gaan over gevaarlijke stoffen, maar niet over CMR-stoffen. Blootstelling wordt nu op maximaal 2 uur gesteld. Omdat het bij introductie om een testversie gaat, zullen er eerst een aantal testteams aan het werk gaan om te kijken of de tool werkt zoals gewenst en verwacht. Daarbij zal ook gekeken worden naar de eventuele verbeterpunten. Afgesproken is dat één van de testteams vanuit de Vereniging ION-achterban zal komen, omdat Vereniging ION nu eenmaal een heel specifiek deel van de problematiek bestrijkt. Daarnaast zijn er in een eerder stadium een aantal zorgen geuit aan het adres van 5xbeter waar, door de snelheid waarmee een en ander gerealiseerd moe(s)t worden, (nog) geen rekening mee is gehouden. Ook deze zorgpunten willen we in kaart brengen, waarbij er uiteraard nog niet is gezegd dat die ook daadwerkelijk opgelost kunnen worden. 

Vragen tijdens het congres waren er vooral over de relatie met andere (nu reeds bestaande) systemen, de kwaliteit, actualiteit en verantwoordelijkheid van de VIB’s en de relatie met de WIK’s. Duidelijk is dat er veel staat, maar dat er ook nog een aantal vragen opgelost moeten worden.

Voor de goede orde: het gebruik van 5xbeter is niet verplicht. De wettelijke verplichting is:

  1. het op orde hebben van de veiligheid in het bedrijf;
  2. het hebben van een register gevaarlijke stoffen;
  3. en het hebben van adequate blootstellingsbeoordelingen.

De ondernemer moet binnen zijn bedrijf het eerste punt zelf aanpakken en voor het 2e en 3e punt een systeem kiezen. De ondernemer is vrij het systeem te kiezen dat hij hiervoor wil gebruiken. Echter vanwege de collectieve aanpak van 5xbeter en de positieve beoordeling door Inspectie SZW, denkt Vereniging ION dat 5xbeter voor de meeste (applicatie)bedrijven een goed instrument is tegen zo laag mogelijke kosten (het maken en onderhouden van het instrument zelf wordt bekostigd uit de afdracht van de CAO Metaal en Techniek).

Wat wel duidelijk is, is dat Inspectie SZW vanaf 1 juni 2017 weer aan het inspecteren is. Omdat door 5xbeter een implementatiedatum van eind 2017 aangehouden wordt, worden nu voor de aanschrijvingen, als aan de oorspronkelijke afspraak wordt voldaan (punt 1 en 2), de termijn voor het realiseren van een oplossing zodanig gesteld dat deze na 31 december 2017 valt. Dit is volledig in overeenstemming met de afspraken die de branches gemaakt hebben met Inspectie SZW.

Waar wel op moet worden gelet: we verwachten niet dat de tool al in 2017 gereed zal zijn voor CMR-stoffen. Hier moet een bedrijf wel aandacht voor hebben en zelf een blootstellingsbeoordeling/veilige werkwijze bepalen. Vanuit Vereniging ION zijn we aan het bekijken of we per sector (vakgroep) met een groep(je) deskundigen kunnen vaststellen welke CMR-stoffen in de branche worden gebruikt en hoe we daar een goede blootstellingsbeoordeling en veilige werkwijze aan kunnen geven. Met de Vakgroep Anodiseren zijn we deze actie gestart. Als deze aanpak werkt zullen we het verder uitrollen.

Voor meer informatie:
Vereniging ION, 030 - 630 03 90                                               www.5xbeter.nl