Op 26 mei 2015 heeft Vereniging ION, samen met Stichting Zinkinfo Benelux, het jaarlijkse gesprek over de oppervlaktebehandelende branche gevoerd.

De doelstelling voor de branche is 15% energiereductie in 2016. Met nog 2 jaar te gaan is het gerealiseerde bedrag inmiddels 8,2%. Op het eerste gezicht liggen we dus op schema. Echter in 2014 is maar een besparing van 1,2% gerealiseerd. Met andere woorden, het laaghangend fruit is geoogst, en het kost nu aanmerkelijk meer moeite. De komende 2 jaar zal dus nog elk jaar ongeveer 4% gehaald moeten worden. Overigens zijn de volume-effecten en overige invloeden al in het getal verdisconteerd.

Vereniging ION heeft de afgelopen maanden veel informatie verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de themabijeenkomst in januari 2015 en het themanummer van het vakblad Oppervlaktetechnieken in februari 2015.

Goed om te weten is dat vanuit de oppervlaktebehandelende branche, slechts 1 bedrijf de gegevens nog niet heeft ingeleverd (datum al wel toegezegd). Alle overige bedrijven waren op tijd.

Momenteel wordt aandacht besteed aan het in elkaar schuiven van EED en EEP. Als branchevereniging hebben we ingezet op het feit dat we geen (administratieve) lastenverzwaring zullen accepteren. Dat betekent dus maximaal 1 audit (vergelijkbaar aan de huidige situatie). Een aantal pilots aangaande de Energie Prestatie Keuring lopen inmiddels en zullen eind 2015 geëvalueerd worden.

Een punt dat Vereniging ION ook bij het Platform MJA zal aankaarten is het mogelijk verdwijnen van de aparte status voor MJA-bedrijven. Hier wordt door het Bevoegd Gezag over nagedacht, en is voor de branche niet acceptabel. Onze stelling is dat er dan geen aanleiding meer is om aan de MJA mee te doen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal een en ander uitzoeken en aan betrokkenen rapporteren.

Een ander punt dat Vereniging ION in het Platform MJA zal aankaarten is het feit dat bijna alle RUD’s onbekend zijn met de aparte status van de MJA-bedrijven. Naar Vereniging ION's inzicht is dit ongepast.

Voor de overige zaken verwijzen wij graag naar het verslag die te zijner tijd in het ledenportal zal worden opgenomen.