Op dinsdag 18 april 2017 organiseert Vereniging ION weer de jaarlijkse Techn.ION-dag. De dag start met de Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION. Aansluitend is er een programma met onderwerpen die momenteel heel erg in de branche leven. Specialisten uit de praktijk geven inzicht in zaken waar we als oppervlaktebehandelaars dagelijks mee geconfronteerd worden. En uiteraard is er ruim de gelegenheid om elkaar in een sfeervolle ambiance te ontmoeten. Zie voor een sfeerimpressie de video uitnodiging https://youtu.be/ifROWe3HK_U

U kunt zich aanmelden via onderstaande knop.

De Techn.ION-dag voor de ondernemer is voor leden van Vereniging ION gratis toegankelijk. Ook mensen die geen lid van Vereniging ION zijn, kunnen zich aanmelden voor de netwerklunch en het middagprogramma (deelnamekosten € 95,-). Voor no-show zal er € 45,- in rekening gebracht worden. Deze kosten gelden tevens voor het te laat afmelden (na 10 april).

Locatie: De Fabrique (deur 19), Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht

Webportal Metaal & Milieu
Tijdens de netwerklunch en -pauzes zal Marjan Hillmann met een table top aanwezig zijn om uitleg en demostraties te geven over de webportal Metaal & Milieu. Deze webportal wordt door Vereniging ION collectief aangeboden aan de leden en is benaderbaar via het ledengedeelte van de website. Doel van deze webportal is om op een gestructureerde wijze de (milieu) wet- en regelgeving voor een oppervlaktebehandelaar weer te geven.

Noot: Hoewel de naam van de webportal anders doet vermoeden, is de webportal uiteraard ook bruikbaar voor oppervlaktebehandelende bedrijven die niet-metalen ondergronden van een oppervlaktebehandeling voorzien.

Het programma

10.30 - 11.00 uur      Net na de file binnen komen lopen voor het koffie en thee inloopmoment

11.00 - 12.00 uur      Algemene Ledenvergadering Vereniging ION
                               Rik van Thiel (Voorzitter, Vereniging ION)

                              Het bestuur en bureau zullen u bijpraten over Vereniging ION-zaken, die de afgelopen tijd hebben gespeeld en de komende tijd gaan spelen.
                              Een jaaroverzicht heeft reeds in het vakblad Oppervlaktetechnieken, editie februari 2017 gestaan en op de website, maar uiteraard kunnen er
                              aanvullende vragen worden gesteld. Ook zullen de cijfers over 2016 worden gepresenteerd. Het is dé kans voor Vereniging ION-leden om de
                              koers van de vereniging te beïnvloeden. De stukken worden 2 weken voor de Algemene Ledenvergadering ter beschikking gesteld.

12.00 - 13.00 uur      De even bijpraten en table top expositie bezoeken netwerklunch

13.00 - 13.45 uur      Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde
                               Wim van Dongen (Voorzitter, Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen)

                               Ieder bedrijf dat wel eens met gevaarlijke stoffen te maken heeft, krijgt eerder vroeg dan laat met de vraag te maken: moet ik een
                               veiligheidsadviseur inschakelen? In de praktijk zijn daar veel vragen en onduidelijkheden over.

                               Bijna iedere dag gebeurt het: er worden chemicaliën (gevaarlijke stoffen) aangeleverd voor het productieproces. Ook zijn er
                               oppervlaktebehandelende bedrijven die na het productieproces chemisch afval hebben dat ze kwijt willen. Dan word je een ‘ontdoener van
                               gevaarlijke stoffen’. In het eerste geval moet er gelost worden, in het tweede geval geladen. In beide gevallen gaat het om een
                               schemergebied waarbij vaak onduidelijk is wie wat mag of moet doen, en waar precies de verantwoordelijkheid van de één (bijvoorbeeld de
                               transporteur) ophoudt en die van de ander (bijvoorbeeld de applicateur) begint.

                               In deze presentatie willen we klip-en-klaar uit de doeken doen wanneer je als oppervlaktebehandelaar een veiligheidsadviseur vervoer
                               gevaarlijke stoffen moet inschakelen.

13.45 - 14.14 uur      Resultaten ION MJA3 energie enquête en vervolg MJA4
                               Robin Sommers (Manager Consultancy en Services, Van Beek Ingenieurs)

                              We moeten zuinig zijn op onze aarde. Een van de mogelijkheden om te verduurzamen is het verlagen van de energieconsumptie. Dat scheelt
                              uitputting van grondstoffen, het vermindert de uitstoot van broeikasgassen en betekent ook nog eens een kostenvoordeel. Een aanzienlijk
                              aantal Vereniging ION-leden neemt deel aan de MJA. Op 31 december 2016 is de MJA3-periode afgesloten en op 1 januari 2017 is de MJA4-
                              periode gestart. Onder de Vereniging ION-leden is een energie-enquête gehouden. De resultaten uit deze enquête zijn weergegeven in een
                              infographic. Wat hebben we uit de enquête geleerd, hoe kunnen we de inzichten uit deze enquête gebruiken om ook in de MJA4-periode
                              energie te kunnen besparen en daardoor de bedrijfskosten verlagen.

                               Deze presentatie zal u inzicht verschaffen in uw mogelijkheden.

14.15 - 15.00 uur      Bedrijfsaansprakelijkheid bij (garantie)claims en de wet “te late betalingen”
                               Mirjam Bos (Bedrijfsjuridisch Adviseur, Koninklijke Metaalunie)

                               Hoewel Vereniging ION leveringsvoorwaarden uitgeeft die door veel lidbedrijven gebruikt worden, ontstaat er regelmatig discussie tussen
                               applicateur en klant over welke kosten er redelijkerwijs onder de garantie vallen. Denk hierbij vooral aan de kosten die niet direct slaan op de
                               applicatie, maar (de)montage kosten, steigerbouw en dergelijke.

                               Recent heeft de Tweede Kamer de wet op de (te) late betalingen aangenomen. Ook Vereniging ION
                               heeft zich voor deze wet hardgemaakt en heeft in de vaste financiële commissie van de Tweede Kamer ingesproken.

                              Deze beide onderwerpen worden behandeld vanuit het juridisch kader, zodat u steeds een gedegen afweging kunt maken bij gelegenheden
                              waarbij deze zaken spelen.

15.00 - 15.45 uur      De even bijpraten, nog wat vragen stellen en table top expositie bezoeken netwerkpauze

15.45 - 16.15 uur      Wat betekent de invoering van de Omgevingswet (verwacht 2019) voor oppervlaktebehandelende bedrijven?
                               Derk Jan Meijer (Beleidssecretaris Bouwen en Ruimtelijke Ontwikkeling, Koninklijke Metaalunie)

                               De nieuwe omgevingswetgeving wordt naar de laatste verwachting medio 2019 ingevoerd.

                               Met de nieuwe omgevingswetgeving wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

                              Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo
                              ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

                              In de praktijk blijken er voor bedrijven nogal wat losse eindjes te zijn. Vandaar dat 10 brancheverenigingen (waaronder Vereniging ION en 
                              Koninklijke Metaalunie) de kennis, capaciteit en lobbykracht hebben gebundeld om de in ontwikkeling zijnde omgevingswetgeving waar nodig 
                              en mogelijk bij te sturen. Meer vrijheid voor gemeenten en meer flexibiliteit in omgevingsplannen, kan namelijk tot ongewenste kosten en
                              willekeur leiden voor bedrijven en op gespannen voet staan van de door bedrijven benodigde rechtszekerheid over grote investeringen.
                              Inmiddels is er veel bereikt, maar moet er ook nog veel gebeuren. Onder andere het digitale loket moet nog gecreëerd worden. In deze
                              presentatie willen we u bijpraten over de bedoeling, de stand van zaken, de gevolgen voor het bedrijfsleven en de nog volgende acties
                             aangaande deze nieuwe omgevingswetgeving.

16.15 - 16.35 uur      Veiligheid Voorop
                               Nils Bosma (Bestuurslid, Veiligheid Voorop, Voorzitter, Werkgroep Externe Veiligheid VNO NCW en GM HSSE Affairs Shell Nederland)

                               Een veilige en gezonde werk- en leefomgeving is een topprioriteit voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Op initiatief van een 
                               aantal branches in de chemieketen is daarom in 2011 het programma Veiligheid  Voorop ontwikkeld. Het doel van het Veiligheid Voorop
                               programma is om gezamenlijk de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van bedrijven continu te verbeteren en naar een hoger niveau
                               te brengen. Daarbij staan samenwerking, het delen en leren van elkaars ervaringen, zichtbaarheid en transparantie centraal. Het programma
                               richt zich in eerste instantie op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogenoemde BRZO-bedrijven.

                              Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, de chemische industrie (VNCI), petroleum industrie (VNPI), tankopslag bedrijven
                              (VOTOB), handelaren in chemische producten (VHCP), verf- en drukinktfabrikanten (VVVF), afvalverwerkers (VvA) en logistieke dienstverleners
                              en opslagbedrijven (VNCW). Tevens zijn een aantal ondersteunende brancheorganisaties van onderhoudsorganisaties (VOMI, NVDO en World
                              Class Maintenance) aangesloten.

                             Ook Vereniging ION zal zich aansluiten. Na een korte inleiding zullen de voorzitter van Vereniging ION en de voorzitter werkgroep externe 
                             veiligheid/bestuurder Veiligheid Voorop de toetredingsverklaring tekenen. Hiermee worden de ontwikkelde tools, middelen en goede praktijken
                             van het programma, ook voor Vereniging ION-leden toegankelijk. Veiligheid Voorop wordt ondersteund door SSVV (stichting samen werken voor
                             veiligheid) en NVVK (de beroepsvereniging van veiligheidskundigen).

16.35 - 17.15 uur      Blootstellingsbeoordelingen; hoe gaat Inspectie SZW hiermee om?
                               Anja van Vlerken (Programma Leider voor de Metaalsector, Inspectie SZW)

                               Momenteel wordt er binnen de branche hard gewerkt aan het verder verbeteren van gezonde werkomstandigheden voor medewerkers door ze
                               te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet en een morele plicht van een
                               goede werkgever. Omdat de wettelijke verplichting (beoordelen van de blootstelling) vooral voor veel kleine bedrijven in de praktijk als lastig
                               wordt ervaren is binnen 5xBETER (FME, Koninklijke Metaalunie, FNV, CNV en de Unie) een arbocatalogus ontwikkeld waarin voor kleinschalige
                              toepassingen veilige werkwijzen zijn opgenomen. Deze veilige werkwijzen zullen worden opgenomen in een webtool die momenteel wordt 
                              ontwikkeld. Ook Vereniging ION zoekt namens de branche naar de juiste systemen om met zo min mogelijk administratieve belasting op een
                              verantwoorde wijze invulling te geven aan de verplichtingen.

                              In deze presentatie wil Inspectie SZW de branche laten zien wat haar inspectie-ervaringen tot nu toe zijn en wat bedrijven volgens Inspectie
                              SZW in de nabije toekomst kunnen verwachten van haar inspectieaanpak op het gebied van beheersing gevaarlijke stoffen. Gesproken zal
                             worden over de vorm van de inspecties, de focuspunten en de consequenties als niet aan de 5xBETER of de wettelijke verplichtingen wordt
                             voldaan. Ook komt het tijdstraject aan de orde, omdat de implementatietermijn nu nog onduidelijk is. Na de presentatie is extra tijd ingeruimd
                              om vragen vanuit de zaal te beantwoorden.

17.15 - 18.30 uur      De vermijden van de file en toch nog even de laatste contacten spreken borrel met snack

18.30 uur                 Nu dan toch in het (drukke) verkeer storten, echte einde van de dag afsluiting