Zoals reeds eerder gemeld, heeft Vereniging ION grote moeite met de uitleg van de Belastingdienst over de teruggave energiebelasting op gas. Naar ons idee spreken we hier van een rechtsongelijkheid. Ook is de reden van deze ongelijkheid, het beschikbare budget, geen argument waarop de ongelijkheid mag blijven bestaan.

Momenteel voeren we actief overleg over de definitie "metallurgische processen". Wat ons betreft zouden alle vormen van "harden" onder de definitie moeten vallen. Ook wordt onderzocht of het opknippen van (elektrochemische)(hardings)processen in kleinere deelprocessen enig soelaas biedt.

Waar we echter nog behoefte aan hebben is objectieve informatie van de omvang van het probleem. Graag ontvangen we ook van uw bedrijf de volgende gegevens:

  • Welke oppervlaktebehandeling pas je toe?
  • Zijn daar elementen van harden of warmtebehandeling aan te koppelen?
  • Wat heeft deze oppervlaktebehandeling voor invloed op de levensduur van het product?
  • Hoeveel gas gebruik je daar jaarlijks voor (en dus ook hoeveel belasting zou je terug kunnen krijgen)?
  • In welke CBS-code (24 of 25 of anders) val je?

Heeft u al een reactie terug van uw belastinginspecteur? Zo ja, dan zouden wij die graag van u ontvangen. Eventueel kunt u die reactie geanonimiseerd aan Vereniging ION doen toekomen. U kunt uw reactie sturen aan stremmelaar@vereniging-ion.nl.

Het behoeft geen betoog dat het succes van de Vereniging ION-actie afhangt van de compleetheid van de geleverde informatie.

Voor meer informatie zie ook: https://vereniging-ion.nl/vereniging-ion-vraagt-gelijke-behandeling-teruggave-energiebelasting-op-gas