Op 7 december werd de themabijeenkomst Wet- en Regelgeving door Vereniging ION georganiseerd. Bijna 50 belangstellenden kwamen naar Nieuwegein om kennis te nemen van de voortgangsstatus aangaande blootstellingscenario’s en de nieuwe webtool Metaal & Milieu.

Blootstellingsscenario's
Vereniging ION heeft zich in 2015 voor de blootstellingsscenario’s geconformeerd aan de uitslag van het projectprogramma 5XBETER. In oktober is de uitkomst van 5XBETER door de Inspectie SZW als voldoende beoordeeld. Jos van de Werken, Koninklijke Metaalunie, heeft tijdens de bijeenkomst de geschiedenis en de huidige stand van zaken toegelicht.

Elke stof moet ingevoerd worden in een stoffenoverzicht, en daarna moet de ondernemer het blootstellingsscenario bepalen. Een lastig en tijdrovende klus. Vandaar dat is voorgesteld om zoveel mogelijk de zaken gezamenlijk (als vereniging) op te pakken. Concreet betekent dat de volgende stappen:

  • De applicateurs en leveranciers zorgen dat alle relevante stoffen in een register worden vermeld. Als iedereen een stukje doet, dan wordt de last over de deelnemers verdeeld. Een aantal applicateurs werken al met het gebruikte tabel, dus zij zullen het voortouw nemen. Het is de verantwoordelijkheid van elke applicateur om te zorgen dat alle stoffen die hij/zij in zijn bedrijf gebruikt, ook daadwerkelijk in de tabel voorkomen. De tabel is vanaf 20 december 2016 in de Vereniging ION portal te vinden (http://vereniging-ion.nl/documenten).
  • Als het tabel volledig is (verwachte einddatum 17 februari 2017), zullen Vereniging ION en Koninklijke Metaalunie gezamenlijk de blootstellingsscenario’s van de ingevulde stoffen doorrekenen en terugkoppelen. Op grond van deze informatie kan de ondernemer eenvoudig de noodzakelijke maatregelen bepalen en nemen.

De gehele exercitie moet 1 juli 2017 volledig doorgevoerd zijn. Daarna zal Inspectie SZW weer gaan handhaven. Hiermee is dus invulling gegeven aan de afspraken die in oktober 2015 zijn gemaakt tussen Inspectie SZW en Vereniging ION.

Voor de goede orde wordt nog vermeld dat het momenteel voorkomt dat inspecteurs die op locatie komen, niet (volledig) op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Daarom nog een resume:

  1. De veiligheid in het bezochte bedrijf is volledig op orde. Er worden geen (grote) veiligheidsissues geconstateerd.
  2. De gevaarlijke stoffen zijn volledig in kaart gebracht en geregistreerd. Hiervoor kan de voornoemde tabel als uitgangspunt en minimum gehanteerd worden (http://vereniging-ion.nl/documenten).
  3. De branche conformeert zich aan de uitkomst van 5XBETER en zorgt dat deze uitkomst binnen een redelijke termijn wordt geïmplementeerd.

Als in een bedrijf aan de punten 1 en 2 voldaan is, dan zal Inspectie SZW het ontbreken van de blootstellingsscenario’s niet handhaven, indien het bedrijf laat zien mee te gaan in de voornoemde uitgangspunten.

De volledige tekst is terug te vinden in de bedoelde brief (oktober 2015). Zie hiervoor de bijlage onderaan de pagina.

De aanwezigen tijdens de bijeenkomst zijn ervan overtuigd dat op deze manier de werklast zo klein mogelijk is bij de opgave die er voor de branche ligt.

Webtool Metaal & Milieu
Op 2 schermen tegelijk werd tijdens de bijeenkomst door Marjan Hillmann, Hillmann Integrale Bedrijfsmilieuzorg, uitleg gegeven. Op het linker scherm was de webtool Metaal & Milieu getoond en op het rechter scherm werd in een PowerPoint-presentatie deel voor deel de werking van de webtool uitgelegd. Elk relevant onderdeel heeft naast een kernwoord als naam, ook een kleur gekregen. Op grond hiervan kan heel makkelijk informatie over een specifieke wet- of regel gevonden worden. Door middel van een tabel verschijnt een aantal relevante tabs, waarmee snel de overheidswebsite gevonden kan worden, of zijn relevante artikelen of criteria te detecteren. De anderhalf uur die Marjan Hillmann gebruikte voor de uitleg leek om te vliegen. De algemene conclusie was dat het een bijzonder complete, waardevolle tool is om het leven van een ondernemer “iets” makkelijker te maken.

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION heeft besloten dat vanaf 1 januari 2017 de webtool een onderdeel is van het dienstenpakket en dat voor een symbolisch bedrag de leden de webtool ter beschikking krijgen. De webtool is vanaf 1 januari 2017 bereikbaar via het ledengedeelte van de website (http://vereniging-ion.nl/webtool-metaal-milieu).

De presentatie van Marjan Hillmann is onderaan deze pagina als bijlage te downloaden.

Voor meer informatie of vragen, neem dan even contact met ons op (030 - 630 03 90).