Met de maatwerkaanpak voor bedrijven wil de Rijksoverheid in bedrijfstakken de regeldruk verminderen. Na maatwerkaanpakken in de logistiek, zorg, agro & food en winkelambacht, is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nu een maatwerkaanpak gestart voor de metaalsector.

Het resultaat van dit project is een actieprogramma met oplossingsrichtingen voor 11 belangrijke knelpunten. De overheid gaat met oplossingsrichtingen aan de slag om knelpunten nog binnen de regeerperiode op te lossen.

De Maatwerkaanpak Regeldruk Metaal wordt uitgevoerd met:

 • De Koninklijke Metaalunie
 • De Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)
 • De branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI)
 • De branchevereniging voor Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport (Fedecom)

Uitnodiging
Tijdens gesprekken met meer dan 50 ondernemers uit de metaalsector zijn 35 knelpunten naar voren gekomen. Graag nodigen wij u uit voor een interactieve en inspirerende bijeenkomst om samen met ondernemers oplossingsrichtingen voor 11 van deze knelpunten te bedenken. Dit zal plaatsvinden in een Innovatielab. De Innovatielabs vinden plaats op maandag 17 juni van 13.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en op donderdag 20 juni van 10.00 – 13.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur, inclusief lunch) op een locatie in het midden van het land.

Graag reactie uiterlijk 10 mei
Graag vernemen wij uiterlijk 10 mei of u deel wilt nemen aan 1 of beide Innovatielabs. U kunt uw aanmelding sturen aan: info@vereniging-ion.nl (deelname is alleen voor leden van Vereniging ION). Als u suggesties heeft voor ondernemers of andere deskundigen waarvan u denkt dat zij toegevoegde waarde hebben voor de innovatielabs, dan horen we dat ook graag voor die datum.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, alvast hartelijk dank!
 


Hieronder vindt u meer informatie over de maatwerkaanpak en het innovatielab.

De aanpak: de ondernemer centraal
De ondernemer staat centraal bij de maatwerkaanpak. Tijdens rondetafelbijeenkomsten zijn we in gesprek gegaan met ondernemers uit de metaalsector. We hebben hen gevraagd waar het knelt en met hen besproken wat daaraan kan worden gedaan. Daarnaast hebben wij branches gevraagd wat er speelt. Na een analyse van alle knelpunten kwam een overzicht van 35 knelpunten tot stand. Deze knelpunten hebben wij, samen met de branches, gecheckt op juridische aspecten en op haalbaarheid en merkbaarheid voor de ondernemer.

Stapeling van regels
Deze 35 knelpunten staan niet op zichzelf. We hebben ze bekeken in het licht van drie rollen die de metaalbewerker, oppervlaktebehandelaar, scheepsbouwer of landbouwtechnicus vervult bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden: zijn rol in het productieproces, zijn rol als ondernemer en zijn functie als werkgever. Het is de stapeling van verplichtingen die voor ondernemers leidt tot regeldruk.

Omdat door de overheid of branches al aan een oplossing wordt gewerkt (bijvoorbeeld in de Retailagenda of de Digitale Agenda), branches bepaalde knelpunten zelf oppakken of omdat ze buiten de scope van deze maatwerkaanpak vallen, worden de rest van de knelpunten niet besproken in de Innovatielabs. Deze knelpunten krijgen een plek in het eindrapport. In het Innovatielab lichten we alle knelpunten kort toe.

Oplossingsrichtingen
Samen met de branches zijn 10 knelpunten geselecteerd, waarmee we samen met deskundigen in het Innovatielab aan de slag willen om oplossingsrichtingen te bedenken. Tijdens het Innovatielab zijn alle oplossingsrichtingen welkom: een oplossing kan zitten in het aanpassen van wet- en regelgeving, maar ook in betere voorlichting of communicatie door de overheid, toezichthouders of branches zelf. Wanneer er volgens stakeholders geen oplossing in regelgeving zelf mogelijk is, kan er bij ondernemers regeldruk worden weggenomen door meer draagvlak en begrip te creëren voor het beleid en het doel van de regelgeving.

In dit project wordt het begrip regeldruk in de breedste zin van het woord opgevat: het gaat niet alleen om knelpunten die voortvloeien uit wet- en regelgeving, maar ook om knelpunten waar ondernemers tegenaan lopen bij de toepassing van regels of bij toezicht.

Vervolgtraject
In het vervolgtraject gaan de branches gezamenlijk met de overheid aan de slag met het oplossen van de knelpunten. Aan de hand van de oplossingsrichtingen vanuit de Innovatielabs wordt een actieprogramma opgesteld waarin overheid, branches en andere partijen gezamenlijk afspreken om oplossingsrichtingen uit te werken. Het doel is om de geselecteerde knelpunten voor het einde van de regeerperiode op te lossen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat rapporteert over de voortgang en uitkomsten van deze maatwerkaanpak aan de Tweede Kamer.

Het Innovatielab: samen werken aan oplossingsrichtingen
Samen met alle relevante stakeholders willen we creatieve en innovatieve oplossingsrichtingen bedenken voor de 10 geselecteerde knelpunten. Het doel van het onderzoek is niet om te komen tot minder regels, maar tot betere (uitvoerbaarheid van) regels of draagvlak voor bepaalde beleidskeuzes. Een voorbeeld van een concreet resultaat van een andere maatwerk is bijvoorbeeld de online applicatie Help123, die kleine ondernemers op een eenvoudige, veilige en betaalbare manier helpt te voldoen aan arbo-verplichtingen omtrent bedrijfshulpverlening. Wij zoeken daarom naar creatieve deelnemers die met ons mee willen meedenken en hun ervaringen met ons en de andere deelnemers willen delen.  

Datum en locatie
Innovatielab 1: maandag 17 juni van 13.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Innovatielab 2: donderdag 20 juni van 10.00 – 13.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur, inclusief lunch)

Programma
Het voorlopige programma van de innovatielabs is als volgt:

 1. Welkom en toelichting knelpunten
 2. Inspiratiesessie alternatieve beleidsinstrumenten
 3. Uitleg innovatielab & aan de slag!
 4. Plenaire samenvatting resultaten

Innovatielab 1: Knelpunten kleine ondernemers in de metaalsector

 • “Strikte keuringsverplichtingen CE bij kleine wijzigingen aan machines leiden tot extra kosten voor ondernemers.”
 • “Verplichtingen tot (meerdere) specialistische opleidingen zoals Kernenergiewetgeving laagdiktemeter niet toegespitst op kleine ondernemer.”
 • “Aanbestedingen voor vaartuigen en landbouwmachines niet toegankelijk voor kleine ondernemer.”
 • “Voor ondernemers niet duidelijk hoe bedrijfsongevallen door mastrot te voorkomen.”

Innovatielab 2: Verplichtingen omtrent (opslag, blootstelling en transport) gevaarlijke stoffen

 • “Klanten van ondernemers schaffen anti-fouling aan in buurlanden door strengere eisen in Nederland.”
 • “Ondernemer weet niet welke lijsten hij moet hanteren door veelheid aan lijsten met gevaarlijke stoffen.”
 • "Nederland hanteert strengere normen met betrekking tot blootstellingsniveaus dan andere EU lidstaten (o.a. salpeterzuur).”
 • “Niet meetbare blootstellingsniveaus leiden tot onnodige meetkosten (o.a. boorzuur).”
 • “Onnodig hoge kosten voor keuringen van opslagtanks (PGS31)”
 • “Regelgeving over verantwoordelijkheid laden en lossen gevaarlijke stoffen heftruck zorgt bij ondernemer voor onbegrip en leidt tot omslachtige handelingen.”

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie over bovenstaande kunt u terecht bij Joost Strijtveen en Lisanne Vis van Sira Consulting via 030 - 602 49 00 of joost.strijtveen@siraconsulting.nl en lisanne.vis@siraconsulting.nl.