Bedrijven die het straalmiddel van Eurogrit gebruiken om bijvoorbeeld roest te verwijderen, mogen dit product niet langer gebruiken. Ook moeten zij verpakkingen die al geopend zijn, sluiten. Bedrijven die nog voorraad hebben, wordt gevraagd om producent Eurogrit te informeren hoeveel voorraad zij hebben. Eurogrit roept hiertoe op nadat er geringe hoeveelheden witte asbest (chrysotiel) in Eurogrit straalmiddel smeltslak werden aangetroffen.

Veiligheid
Het straalmiddel wordt onder andere gebruikt om verf, roest en vuil te verwijderen van stalen en kunststoffen oppervlakte bij onderhoud, renovatie en bij bouw. Nadat het asbest werd ontdekt, heeft Eurogrit zowel de afnemers als de verantwoordelijke inspectiediensten van de overheid daarover onmiddellijk geïnformeerd. De zorg voor werknemers heeft de absolute prioriteit voor bedrijven en toezichthouders en duidelijkheid hierover is van het grootste belang.

Werkzaamheden stilgelegd
Voor bedrijven is het van belang zo snel als verantwoord en mogelijk is weer aan het werk te kunnen om de economische en financiële schade te beperken. Veel werkzaamheden zijn uit voorzorg stilgelegd. Medewerkers zijn tijdelijk geheel of gedeeltelijk werkloos, gereedschappen zijn veiliggesteld om gereinigd te worden en opdrachtgevers beroepen zich op de boeteclausule wegens te late oplevering of uitloop van werkzaamheden. Op dit moment is risicoklasse 2 van kracht voor het opruimen van de met asbest verontreinigde materialen en restanten. Een gecertificeerd bedrijf moet worden ingeschakeld om een asbestinventarisatie te doen, het asbest te verwijderen en de gesaneerde locatie vrij te geven, zodat er op die arbeidsplaatsen weer gewerkt mag worden.

Inspectieonderzoek
In opdracht van de Inspectie SZW voert onderzoeksbureau TNO met de grootst mogelijke spoed een onderzoek uit. Dat moet ten eerste aantonen wat de blootstelling van werknemers is wanneer zij de voorraden of afvalresten straalgrit waarin asbest voorkomt opruimen. Ten tweede onderzoekt TNO wat de blootstelling van werknemers is wanneer zij met asbest besmette gebieden opruimen. Als deze onderzoeken aantonen dat de blootstelling tijdens deze werkzaamheden onder de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan asbest blijft, en dus de werkzaamheden afgeschaald kunnen worden naar industrieel reinigen of risicoklasse 1, zullen bedrijven onmiddellijk worden geïnformeerd en kunnen zij hun werkzaamheden die hier bij passen (laten)uitvoeren en daarna hun werk hervatten.

Tot slot wordt onderzocht wat de blootstelling van werknemers is geweest bij activiteiten in het gebied waar met straalgrit van Eurogrit is gewerkt en wat de blootstelling van de gritstralers zelf is geweest tijdens de straalwerkzaamheden. Eventueel zal een risico-inschatting voor omstanders en omwonenden worden gedaan, als daar op basis van het onderzoek aanleiding toe is. De eerste onderzoeksresultaten zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 oktober bekend worden gemaakt.

Zie voor meer informatie en updates volgende websites:
- http://www.inspectieszw.nl
- http://vereniging-ion.nl/update-16-10-2017-onrust-door-asbesthoudend-straalgrit
- https://www.mkb.nl/standpunten/arbeidsomstandigheden

Bron: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/asbest-straalmiddel-eurogrit?utm_source=Weekbulletin&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail