Opruimen verontreinigd straalgrit kan onder strenge voorwaarden

Het asbesthoudend straalgrit dat op de markt is gebracht, is in opdracht van de Inspectie SZW door onderzoeksbureau TNO onderzocht. Uit metingen blijkt dat het verontreinigd straalgrit verantwoord opgeruimd kan worden door het onder meer doornat te maken en daarna op te zuigen. De Inspectie SZW heeft het opruimen van alle straalgrit met grondstoffen  afkomstig uit Oekraïne ingedeeld in de laagste risicoklasse, de zogenaamde risicoklasse 1.

Het gaat hier om alle Eurogrit of hetzelfde product dat onder een andere handelsnaam (bijvoorbeeld Excellent Grit) op de markt is gebracht sinds mei 2015. Dit omdat het product vanaf mei 2015 mogelijk een verontreiniging met asbest kan bevatten.

Als er nog ongebruikt straalgrit aanwezig is bij bedrijven zal dit straalgrit door Eurogrit worden afgevoerd. Bedrijven worden hierover door Eurogrit geïnformeerd. Het gebruikte asbesthoudende straalgrit dient het bedrijf zelf als asbesthoudende afvalstof te (laten) verwijderen. Dit kan onder strikte voorwaarden.

De Inspectie SZW zal bij een aantal bedrijven informatie opvragen over de wijze waarop het gebruikte en ongebruikte straalgrit is of wordt verwijderd. Tevens zullen de Inspectie SZW of de Omgevingsdiensten op een aantal locaties inspecties uitvoeren.

De metingen van TNO zijn verricht tijdens bepaalde werkwijzen van opruimen. Zo bleek uit het onderzoek dat er tijdens het ’droog’ opscheppen of vegen van het straalgrit een kans op schadelijke blootstelling optreedt aan in te ademen asbestvezels en stofdeeltjes. Voor het veilig opruimen van het straalgrit zal het ’door en door’ nat gemaakt moeten worden en daarna met een industriële stofzuiger worden opgezogen. Daarom is het van belang dat bij het opruimen de voorgeschreven werkwijze zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Bij het opruimen van het straalgrit, onder risicoklasse 1, zijn de volgende condities van toepassing:

 • U meldt de asbestverwijderingswerkzaamheden twee dagen van te voren bij de Inspectie SZW, via het online formulier dat te bereiken is via inspectieszw.nl, onder ‘Asbesthoudend straalgrit’
 • Voorafgaand aan de verwijdering instrueert u de medewerkers die dit gaan uitvoeren uitvoerig over de risico’s van asbest en inhaleerbare stofdeeltjes en over de vereiste werkwijze;
 • Voorafgaand aan de verwijdering maakt u het straalgrit ‘door en door’ nat, door middel van sproeien met bijvoorbeeld een tuinslang. Het is daarbij van belang dat al het straalgrit nat wordt, echter zonder dat er veel overtollig water ongecontroleerd kan wegstromen;
 • Zo nodig, dat wil zeggen wanneer de laag straalgrit zo dik is dat de onderliggende lagen niet direct bevochtigd kunnen worden, zet u het bevochtigen voort tijdens het verwijderen;
 • Verwijdering dient plaats te vinden door middel van een industriële stofzuiger voorzien van een HEPA-filter of een daartoe geschikte zuigwagen;
 • Indien door omstandigheden opzuigen niet mogelijk is dient u door middel van voorzichtig scheppen en vegen het straalgrit op te ruimen. U moet ook dan het straalgrit door en door nat houden, en voorkomen dat er zichtbaar stofwolken ontstaan;
 • De medewerkers dragen een Tyvek wegwerpoverall die na het werk luchtdicht wordt verpakt en afgevoerd als asbesthoudend afval;
 • De medewerkers dragen uit voorzorg een P3 stofmasker (halfgelaatsmasker);
 • Om verdere verspreiding te voorkomen moet u laarzen en/of werkschoenen aan de rand van het werkgebied goed afspoelen met ruim water;
 • Het straalgrit verpakt u dubbel in stevig kunststof zakken voorzien van asbestlogo;
 • Dit geldt eveneens voor de met asbest vervuilde filters en stofzakken uit HEPA-stofzuigers en zuigwagens;
 • Het verpakte gebruikte straalgrit en de vervuilde filters en stofzakken zijn asbesthoudend afval en moet u als zodanig afvoeren naar een daartoe vergunde stortplaats. Als u dit zelf doet, moet u zich ervan vergewissen dat u voldoet aan de daarvoor geldende afvalstoffenregelgeving en dat u een stortbewijs ontvangt. Als u het asbesthoudende grit, stofzakken en filters laat afvoeren, dan dient dit door een erkende vervoerder te gebeuren;
 • U reinigt werklocaties die mogelijk besmet zijn geraakt door het verslepen van het straalgrit met behulp van natte- of kleefdoeken, en verpakt deze gebruikte doeken vervolgens eveneens als asbesthoudend afval;
 • U voert zelf een visuele eindbeoordeling uit om te controleren dat al het besmette straalgrit is verwijderd.

Bron: https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/asbesthoudend-staalgrit/nieuws/2017/10/31/opruimen-verontreinigd-straalgrit-kan-onder-strenge-voorwaarden