Inmiddels is 21 september 2017, de sunset date Chroom VI, ruimschoots gepasseerd en nog steeds is er geen besluit aangaande de autorisaties. Dat betekent niet dat er geen regelgeving van kracht is. Zie voor de details:

https://vereniging-ion.nl/onduidelijkheid-over-sunset-date-chroomvi-21-09-2017

Wel is inmiddels bekend hoe ISZW met Chroom VI om zal gaan. De aandacht voor Chroom VI is momenteel groot en ISZW heeft Chroom VI zelfs tot speerpunt van 2018 gemaakt. Met name op het gebied van arbeidsveiligheid (in het bijzonder gericht op blootstelling aan CMR stoffen)  zal men bedrijven inspecteren. Hierbij is het goed om op te merken:

  • De basisveiligheid dient op orde te zijn. Dit betekent dat werknemers voldoende beschermd moeten zijn tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Binnen het bedrijf moet bekend zijn welke gevaarlijke stoffen gebruikt worden en wat de risico’s zijn van die stoffen (register). Zie hiervoor het 4 stappenmodel. De maatregelen die genomen zijn moeten onderbouwd zijn door blootstellingsbeoordelingen. Zie voor het wettelijke kader het 4-stappen model in de zelfinspectie gevaarlijke stoffen (www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen).

  • SZW zal niet zomaar genoegen nemen met “we zitten onder de grenswaarde”. Dit betekent dat “slechts” het toepassen van PBM’s niet zonder uitleg geaccepteerd zal worden. De ondernemer moet aantonen dat men geprobeerd heeft de blootstelling zo laag mogelijk te krijgen. En dit geldt met name voor kankerverwekkende stoffen. Hier geldt het principe van “alle maatregelen nemen om zo laag mogelijke blootstelling te bereiken” Dit[A1]  kan door het overleggen van een alternatieven analyse en risico inventarisatie.

  • Inspectie SZW zal zich niet richten op autorisatiedossiers e.d. (omdat daarvoor nog geen Europees besluit is genomen), maar richt zich voornamelijk op de arbowetgeving. En in deze relatie is de grenswaarde van Chroom VI (van 1 ug/m3) van toepassing sinds maart 2017.
De branche heeft zich gecommitteerd aan de tool gevaarlijke stoffen van 5xbeter. Momenteel wordt hard gewerkt om deze actief te krijgen. De tool is reeds online en zal de komende maanden gevuld en geïmplementeerd moeten worden. Op de achtergrond is ook het ION testteam actief. De noodzaak tot vullen en implementeren geldt uiteraard alleen als uw bedrijf de tool ook gaat gebruiken. Andere gekozen tools zijn uiteraard ook toegestaan.

De link naar de tool van 5xbeter is: https://www.5xbeter.nl/gevaarlijkestoffen/start.web

De tool van 5xbeter geeft een veilige werkwijze voor gevaarlijke stoffen. De tool geeft geen veilige werkwijze voor CMR stoffen. Na inventarisatie blijkt het bij vrijwel alle vakgroepen dat er een aanzienlijk aantal gevaarlijke stoffen wordt gebruikt, maar slechts een beperkt aantal CMR stoffen. Deze moeten dus los van de tool 5xbeter worden beoordeeld. In eerdere communicatie heeft ION aangegeven daarvoor een flowchart te zullen maken. Echter de tools die ISZW inmiddels heeft tools ontwikkeld voorzien daarin. De links zijn:

http://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/bijlagen/SZW_ZIGS_Bijlage_1.pdf

http://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/

Bekijk in vier stappen of uw bedrijf gezond en veilig werkt. Deze tool is generiek voor gevaarlijke en CMR stoffen toepasbaar, maar wordt hier geadviseerd voor de CMR stoffen.

Stap 1 Inventariseren

Stap 2 Beoordelen

Stap 3 Maatregelen

Stap 4 Borging

ISZW is positief over de activiteiten van en in de branche en daarom heeft men op Inspectiefocus een artikel geplaatst en zijn enkele filmpjes gemaakt. Wellicht zijn deze aan uw aandacht ontsnapt, maar voor de volledigheid zetten we de links hierbij.

https://www.inspectie-publicaties.nl/inspectiefocus/page/veilig-en-gezond-werken-in-oppervlaktebehandelend-nederland

Deel 1; de applicateur https://www.youtube.com/watch?v=snzIpZQvTys

Deel 2; de toeleverancier https://www.youtube.com/watch?v=ydcFSP7vAZA&t=12s

Deel 3; de branchevereniging https://www.youtube.com/watch?v=0ItJs4llm9o