Energie-efficiënte ondernemers, die veel energie nodig hebben voor hun bedrijfsprocessen, kunnen de energiebelasting terugvragen. Dit was al mogelijk voor elektrische energie, maar is sinds 1 januari 2017 ook voor aardgas. In de praktijk legt de Belastingdienst de wettekst in sommige gevallen te rigide uit, waardoor ongelijke behandeling ontstaat tussen verschillende ondernemers. De Belastingdienst zal naar de mening van Vereniging ION de wet moeten volgen om ongelijke behandeling te voorkomen.

De vrijstelling voor energiebelasting is wettelijk geregeld in art. 64 Wet belastingen op milieugrondslag. In de praktijk zijn er problemen met het derde lid van dit artikel. Art 64 lid 3 Wet belastingen op milieugrondslag luidt als volgt:
"Vrijstelling van belasting wordt verleend ter zake van de levering of het gebruik van:

  • elektriciteit die wordt gebruikt voor chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés; en
  • aardgas dat wordt gebruikt voor metallurgische procedés.

Als metallurgische procedés worden aangemerkt:

  • de vervaardiging van metalen in primaire vorm;
  • smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal;
  • oppervlaktebehandeling bestaande uit harden of warmtebehandeling van metalen.

De vrijstelling voor metallurgische procedés geldt alleen voor bedrijven die volgens de Standaard Bedrijfsindeling van 21 juli 2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek behoren tot code 24 of 25."

Indien bedrijven voldoen aan deze vereisten, kan de energiebelasting teruggevraagd worden, mits het bedrijf meer dan 10 miljoen KWh verbruikt en een meerjarenafspraak heeft met de overheid ter verbetering van de energie-efficiëntie (art. 66 lid 1 Wet belastingen op milieugrondslag).

Volgens de uitleg van Vereniging ION zouden ondernemers, die voldoen aan de wettelijke eisen, recht hebben op teruggaaf van hun energiebelasting. Maar in voorkomende gevallen weigert de Belastingdienst dit. Voor deze ondernemers betekent dit tussen de € 15.000,- en de € 100.000,- die ze mislopen, terwijl concurrenten dit bedrag wel terugkrijgen. Meerdere ondernemers hebben aangegeven eventueel te willen procederen tegen dit besluit van de Belastingdienst.

De discussie gaat over de uitleg:

  • Wat is een metallurgisch proces?
  • Welke definities worden gehanteerd voor warmetebehandeling en harden?

Omdat Vereniging ION het niet in het belang van de branche vindt, dat er per bedrijf geprocedeerdt moet worden, is actie ondernomen richting Den Haag. Immers als de uitvoeringsdienst van geen wijken wil weten, moet de politiek er aan te pas komen.