Er komen nieuwe emissiegrenswaarden voor bestaande en nieuwe stookinstallaties. Verder moet de exploitant van een middelgrote stookinstallatie aan de bevoegde autoriteit melden dat hij deze exploiteert of wil exploiteren. De bevoegde autoriteiten moeten een register bijhouden van deze middelgrote stookinstallaties. Tot slot zijn er bepaling voor de monitoring, rapportage aan de Europese Commissie en toezicht en handhaving van stookinstallaties. Dat is het gevolg van de implementatie van de Europese richtlijn om de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties te beperken.

Emissiegrenswaarden
De richtlijn bevat regels voor de emissie naar de lucht van zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof door middelgrote stookinstallaties met vermogens van 1 tot 50 megawatt. Stookinstallaties zijn bijvoorbeeld verwarmingsketels, gasmotoren (warmtekrachtkoppeling), gasturbines en ovens. Er worden emissiegrenswaarden vastgesteld voor bestaande en nieuwe installaties. Voor nieuwe installaties gaan deze uiterlijk op 20 december 2018 gelden. Voor bestaande installaties gaan emissiegrenswaarden gelden vanaf 2025 of 2030, afhankelijk van het vermogen van de installatie.

Breder bereik
De Europese Commissie onderzoekt vóór 2023 of de eisen voor nieuwe installaties moeten worden aangepast. Een groot deel van de stookinstallaties waarop de richtlijn betrekking heeft, wordt sinds 2013 gereguleerd met het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gaat daarbij vooral om ketels, motoren en gasturbines die worden gestookt op standaard brandstoffen. Het bereik van de richtlijn is nu breder, omdat deze ook betrekking heeft op niet-standaard brandstoffen en andere typen stookinstallaties, zoals fornuizen, ovens en drogers.

Het besluit om de richtlijn te implementeren treedt op 19 december in werking.

Bron: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/wijziging-richtlijn-voor-middelgrote-stookinstallaties?utm_source=Weekbulletin&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail