Vanaf 1 december 2017 kunnen leden van Vereniging ION de tool "veilige werkwijzen 5xbeter" gebruiken. We hebben hier reeds veel over gesproken en geschreven. De tool kan door de bedrijven individueel worden gebruikt.

Een goede werkgever zorgt voor een veilige werkplek. Wettelijk zijn de verplichtingen van de werkgever:

  • Basisveiligheid op orde.
  • Een registratie van alle gevaarlijke stoffen die in het bedrijf aanwezig zijn.
  • Blootstellingsbeoordelingen / veilige werkwijzen.

De tool 5xbeter voorziet niet in 2 items die voor de branche wel relevant (kunnen) zijn:

  • Blootstellingen langer dan 1 uur.
  • Blootstelling aan CMR-stoffen.

Met enkele vakgroepen zijn we inmiddels gestart om een inventarisatie te maken over het aantal CMR-stoffen in de bedrijven. Dit blijken er maar een beperkt aantal te zijn. Echter de aanwezige stoffen moeten wel beoordeeld worden volgens de methode op Inspectiefocus. Zie hiervoor ook het bericht: https://vereniging-ion.nl/veilig-werken-met-cmr-stoffen-en-chroomvi

Voor het bepalen van de blootstelling bij het werken met baden is met de Inspectie SZW uitvoerig gesproken. Dit lijkt op het eerste gezicht langer dan 1 uur, maar blijkt in de meeste gevallen onder de 1 uur. Immers er kan sprake zijn van afscheiding van het proces, gerichte ventilatie en dergelijke. Om dit inzichtelijk te maken is Vereniging ION op zoek naar bedrijven die metingen hebben verricht aan de baden. Het gaat dan vooral om:

  • Waarden van blootstelling die zijn gemeten. Zowel de piekwaarde alsook het 8-uurs gemiddelde is relevant. De focus ligt momenteel op Chroom(VI), maar ook andere baden met SVHC-/CMR-stoffen zijn relevant.
  • De tijd die een medewerker gedurende zijn dienst in de buurt van een bad verblijft.
  • De wijze van afscheiden van de baden en/of het ventileren van de baden.
  • Andere aandachtspunten bij het bepalen van de blootstelling.

Door voor de Inspectie SZW collectief inzichtelijk te maken hoe de blootstelling is en welke waarden er gemeten worden, kunnen we een meer adequate aanpak realiseren in het voorkomen van blootstelling, en hoeven bedrijven niet steeds aan individuele inspecteurs uit te leggen hoe het proces werkt.

Als u uw medewerking wilt verlenen, dan graag even een bericht naar stremmelaar@vereniging-ion.nl. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd.