Omdat er op het gebied van de MJA3 en EEP veel gebeurd heeft Vereniging ION een themabijeenkomst Energie georganiseerd. Deze wordt gehouden in combinatie met de Nieuwjaarsbijeenkomst in Woudrichem. Voor de agenda verwijzen wij u graag naar de website of naar de uitnodiging die separaat wordt verstuurd.

Voor de volledigheid wordt hierbij wel vermeld dat wij recent ter informatie een afschrift van de brieven ontvingen, welke half december door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland per post zijn verzonden naar de directies van alle MJA bedrijven. De brieven informeren de bedrijven over de wijziging ten aanzien van de jaarlijkse toetsing op de uitvoering van het EEP en de daaraan gekoppelde afgifte van een voortgangsverklaring.

Sommige brieven bevatten een extra passage welke het betreffende bedrijf erop attendeert dat zij in 2013 minder hebben bespaard dan was gepland op basis van de zekere maatregelen uit hun EEP én dat zij niet alle zekere maatregelen voor dat jaar gerealiseerd hebben. Hun bedrijfsrapportages over 2014 zal met extra aandacht gevolgd gaan worden. Deze extra passage is opgenomen in de brieven aan 69 bedrijven van de in totaal 350 bedrijven die over 2013, op eigen verzoek, een voorgangsverklaring hebben ontvangen. De namen van de 69 bedrijven zijn, conform convenant afspraken, vertrouwelijk. De brieven zijn in overleg met de bij het convenant betrokken ministeries opgesteld en verzending van de brief is afgestemd met VNO-NCW. Binnen dit overleg hebben de brancheverenigingen actief meegewerkt om zoveel mogelijk de juiste kaders te zetten. Binnen onze branche betreft het na de screening slechts enkele bedrijven.

De wijziging ten opzichte van eerdere stukken uit de MJA overleggremia is benoemd als:

  • Op 28 november 2014 is de subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS voor 2014 gepubliceerd. In deze regeling zijn criteria opgenomen wanneer een bedrijf niet in aanmerking komt voor deze regeling.
  • In tegenstelling tot eerder voorgelegde stukken is het niet mogelijk om bedrijven eerst een waarschuwing te geven. Vanuit de regeling geldt dat men vanwege juridische redenen wel of niet een voortgangsverklaring krijgt.