Als een stof of voorwerp een afvalstof is, gelden er bepaalde administratieve en financiële verplichtingen. Als het geen afvalstof is, dan gelden andere verplichtingen. Voor het verwerken, toepassen en vervoeren van afvalstoffen zijn er specifieke regels en vergunningprocedures.

Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

In de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen zijn regels vastgesteld om te bepalen of een stof of voorwerp een afvalstof is of niet. De kaderrichtlijn maakt onderscheid tussen:

  • bijproducten die ontstaan bij een productieproces
  • stoffen die niet meer als afvalstof getypeerd hoeven te worden omdat het producten zijn geworden (einde-afvalstatus).

Uitleg van de begrippen ‘afvalstof’, ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalfase’ vindt u op onze pagina’s:

Bijproductcriteria voor bepaalde stoffen

De Europese Commissie kan criteria ontwikkelen om bepaalde productie-residuen als een bijproduct aan te merken. De kaderrichtlijn vermeldt de voorwaarden daarvoor. Er zijn op Europees niveau nog geen criteria vastgesteld.
Voor Nederland is er een ministeriële regeling waarin criteria zijn opgenomen om te bepalen wanneer er wordt voldaan aan twee van de vier voorwaarden om een productie-residu aan te merken als een bijproduct. Dat is de Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen. De regeling treedt in werking per 1 april 2015.

Einde-afvalcriteria voor bepaalde stoffen

De Europese Commissie zal criteria ontwikkelen om bepaalde afvalstoffen niet langer als een afvalstof aan te merken. De kaderrichtlijn vermeldt voorwaarden daarvoor.
Voor de volgende afvalstoffen zijn er inmiddels Europese Verordeningen van kracht waarin criteria zijn vastgesteld die bepalen wanneer deze niet langer als afval worden aangemerkt:

Voor afvalstoffen waarvoor geen Europese einde-afvalcriteria zijn ontwikkeld, mogen Europese lidstaten zelf regelingen met einde-afvalcriteria invoeren.
Voor de volgende afvalstoffen is een Nederlandse regeling van kracht :

Zodra criteria voor andere materialen bekend zijn, plaatsen wij deze ook op de website.

Wet milieubeheer

Naar aanleiding van de kaderrichtlijn afvalstoffen is de Wet milieubeheer in 2011 aangepast (hoofdstuk 10 over afvalstoffen). Informatie hierover vindt u via de pagina Wet milieubeheer, afvalstoffen.

Beoordeling afval of niet

Informatie over de beoordeling van een materiaal als afvalstof of niet vindt u op de pagina Toetsing afval/geen afval.

Meer informatie over afval of niet

Voor meer informatie en publicaties kunt u terecht op de pagina over de Kaderrichtlijn afvalstoffen of contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer.