Op woensdag 3 maart 2021 werd de online Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION gehouden. De onderwerpen waren voor de continuïteit van de vereniging erg belangrijk. Het benoemen van een voorzitter, het stemmen over nieuwe statuten en huishoudelijk reglement, een gedragscode afspreken en de financiën over 2020 en 2021 kwamen aan bod.

De Algemene Ledenvergadering werd geleid door Marijke de Vries. Ze startte de vergadering als ad interim voorzitter, en eindigde de vergadering als voorzitter. De vergadering keurde het voorstel van de benoemingscommissie unaniem goed. Marijke de Vries is al vanaf het begin bestuurslid voor de Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen en heeft Vereniging ION het afgelopen jaar al geleid als a.i. voorzitter. Namens de benoemingscommissie en de aanwezigen werd zij van harte succes gewenst.

De voorzitter dient onafhankelijk te zijn. Dat betekent geen actieve rol bij een lidbedrijf. Marijke de Vries kan de functie vervullen, omdat zij niet meer bedrijfsmatig actief is in de branche. Het bedrijf van Marijke de Vries en haar echtgenoot is inmiddels overgenomen door de volgende generatie. Wel betekent het dat de bestuursfunctie van Marijke de Vries, bestuurslid vanuit de Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen nu vacant is. Wij hopen bij de volgende Algemene Ledenvergadering (29-03-2021) daar een nieuwe kandidaat voor te stellen.

Het afgelopen jaar is door het bestuur als een bezinningsperiode gebruikt. Wat en hoe moet en wil de vereniging verder nu het fundament in de afgelopen jaren stevig is neergezet. De uitkomst in grote lijnen:

  • Voor de gehele branche en als voorwaardelijk voor de maakindustrie;
  • Gericht op samenwerking;
  • Vanuit (maatschappelijk) verantwoord ondernemen voor duurzaamheid op 3 niveaus (producten, ondernemingen, productieprocessen).

Daarnaast is voor het eerst Young Surface in de statuten benoemd. Een groep jonge, enthousiaste ondernemers in de oppervlaktebehandelende branche, die de branche graag met de inzichten van de nieuwe generatie leidinggevenden wil voortstuwen.

Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement werden unaniem aangenomen. Helaas bleek er niet voldoende quorum, dus er is een tweede stemronde noodzakelijk. Deze is ingepland op maandag 29 maart 2021 om 13.30 uur. Uiteraard ook weer online. Voor de goede orde wordt nog vermeld dat dan een voldoende quorum niet noodzakelijk is. Een tweederde meerderheid van de aanwezige stemmen is dan voldoende om de statuten en het huishoudelijk reglement aan te nemen.

Ook is er gesproken over een gedragscode. Deze is noodzakelijk om de vereniging en haar vertegenwoordigers handvatten te geven om een vergadering of bijeenkomst zodanig te laten verlopen dat er geen conflict ontstaat met wet- en regelgeving.

Aangaande het jaarverslag 2020 en de vooruitblik 2021 werd verwezen naar het artikel in de OT 2021-01 en naar de website: https://vereniging-ion.nl/nieuws/jaaroverzicht-2020-vooruitblik-2021-vereniging-ion.

Ook kwam relatiemanager Gertjan van de Braak nog even voor de camera. Het gaf aan dat hij inmiddels veel leden heeft gesproken, vaak via de telefoon en online, maar dat hij graag met alle leden kennis wilt maken. Hij kwam met een uitnodiging om contact met hem te zoeken als het gewenst of noodzakelijk is, maar ook met een toezegging dat hij iedereen zo snel als mogelijk zal benaderen.

Tot slot werden de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 door penningmeester Anita Snoeren besproken. Het surplus van de operationele bedrijfsvoering over 2020 van de vereniging wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De jaarrekening werd goedgekeurd onder voorbehoud van een positief advies van de kascommissie.