De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen, van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Raad, de kankerverwekkende en mutagene eigenschappen beoordeelt van

2,6-xylidine  CAS nummer  1300-73-8

Deze stof wordt gebruikt als chemisch intermediair bij de fabricage van o.a. kleurstoffen, harsen, antioxidantia, bestrijdingsmiddelen e.a.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptrapport. Het conceptrapport is onder meer voorgelegd aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op de conceptrapporten. De commentaartermijn loopt tot uiterlijk 20 april 2015. Commentaar op het conceptrapport 2,6-xylidine kunt u – bij voorkeur per email – richten aan: mevr. ir. T.M.M. Coenen (d.coenen@gr.nl), Gezondheidsraad, Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag. De subcommissie betrekt het ontvangen commentaar bij het vaststellen van de definitieve adviezen.

Het rapport is te downloaden via http://www.gr.nl/sites/default/files/26_xylidine_ocr_2015.pdf of op te vragen bij helpdesk@vereniging-ion.nl.

Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ontvangen commentaren en de reacties van de subcommissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl).