De Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen van de Gezondheidsraad (GBBS) heeft op 18 juli j.l. een openbaar concept rapport gepubliceerd voor de stof:

Bisfenol A (Bisphenol A) – casnr. 80-05-7

Op dit Engelstalige conceptrapport kan commentaar worden geleverd bij de bovengenoemde commissie (per e-mail aan draftOSH@gr.nl) tot 27 september 2017.
De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het vaststellen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad (www.gr.nl). Naam en organisatie van diegenen die commentaar leveren, worden in een bijlage bij het definitieve advies opgenomen.

Nadere informatie over de inhoud van het rapport kan worden verkregen bij:
De heer dr. S.R. Vink , Gezondheidsraad,  commissie GBBS, postbus 16052, 2500 BB Den Haag; e-mail draftOSH@gr.nl

De publicatie is gedurende de commentaarperiode te downloaden van de website van de Gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/grpublication/bpa_conceptadvies_ocr.pdf of op te vragen bij de helpdesk van Vereniging ION (helpdesk@vereniging-ion.nl, tel. 030 - 630 03 90).