De Subcommissie Classificatie van reproductietoxische stoffen van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) avn de Gezondheidsraad heeft op 19 juli 2016, in het kader van de herevaluatie van de classificatie voor reproductietoxiciteit, een openbaar conceptrapport gepubliceerd voor de stof:

Diethyleenglycolethers (2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME) – casnr. 111-77-3

Op dit Engelstalige conceptrapport kan commentaar geleverd worden bij de bovengenoemde Subcommissie (per e-mail aan draftOSH@gr.nl) tot uiterlijk 19 oktober 2016.

De ontvangen commentaren en reacties van de Subcommissie hierop worden bij het vaststellen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad (www.gr.nl). Naam en organisatie van diegenen die commentaar leveren, worden in een bijlage bij het definitieve advies opgenomen.

Nadere informatie over de inhoud van dit conceptrapport kan worden verkregen bij de heer dr. S.R. Vink, Gezondheidsraad, Subcommissie Classificatie reproductietoxiciteit, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag; e-mail: draftOSH@gr.nl.

Het conceptrapport is gedurende de commentaarperiode te raadplegen op, resp. te downloaden van de website van de Gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/degme_ocr_150716.pdf of op te vragen bij de Technische Helpdesk van Vereniging ION, helpdesk@vereniging-ion.nl.