Op 25 en 26 april 2019 kwamen in Wenen, op het kantoor van de Oostenrijkse vereniging AOT (Wirtschaftskammer Österreich), 17 personen uit 10 landen bij elkaar voor de jaarlijkse CETS-vergadering. Deze internationale oppervlaktetechnologie koepel ging ook dit jaar over EU-regelgeving en (internationale) projecten.
Aanwezig waren de landen: Oostenrijk, België, Duitsland, Finland, Spanje, Frankrijk, Italië, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Ook het Nickel Institute was aanwezig.

Speciale aandacht was er voor de projecten van het Nickel Institute. Immers in plaats van een autorisatie voor nikkel, wil de industrie graag naar occupational exposure limits (OEL's).

Diverse (internationale) onderzoeksprojecten naar alternatieven voor hardchroom werden besproken. In alle gevallen was het resultaat dat er op deelgebieden voortgang wordt gemaakt, maar er is geen algemene vervanger voorhanden. Ook het project van Vereniging ION, ten aanzien van 'lessons learned about the authorisation of chroomtrioxide', werd besproken en de stand van zaken rond de autorisatie van CTACSub is uiteraard een thema.

Het standpunt van Vereniging ION 'Chroom(VI) is wel kankerverwekkend, maar niet gevaarlijk' wordt uitgebreid besproken. Hiermee wordt bedoeld dat de stof wel carcinogeen is, maar dat de stof in principe veilig verwerkt/gebruikt kan worden. Het zijn vooral de arbeidsomstandigheden, die worden bepaald door de werkgever en werknemer samen, die bepalend zijn voor welke risico's er worden gelopen. Dit inzicht wordt algemeen gedeeld.

De mogelijkheden van de huidige stand van de techniek, ten aanzien van meettechnieken om grenswaarden vast te stellen en de invloed van de meetfout op de resultaten, is besproken.

Ten aanzien van veiligheid is er internationaal veel aandacht voor SEVESO III (In Nederland de BRZO+). Er wordt, met name door Italië, actief gewerkt aan tools die inspecties en verslaglegging makkelijker moeten maken. De wens is om uiteindelijk deze instrumenten internationaal te kunnen toepassen.

Een belangrijk onderwerp is/wordt het lozen van afvalwater. In diverse landen lopen er onderzoeksprojecten en er wordt in Brussel gewerkt aan een EU Waste Water directive, die uiteraard ook de oppervlaktebehandelende branche zal raken. Hiervoor wordt door een aantal landen actief geparticipeerd in de BREF- en de BAT-discussie.

Het thema energie en CO2-redusctie staat uiteraard op de agenda.

Via SME united, een koepel waar CETS lid van is, wordt direct toegang verkregen tot bijvoorbeeld CARACAL, het Forum en REACH Nanomaterials Observatory. Er wordt informatie uitgewisseld over de stand van zaken in de diverse landen op deze thema's. Er wordt gewerkt aan (nieuwe) informatiepakketten voor de MEP's (Member of European Parliament), omdat er binnenkort verkiezingen zijn voor Brussel.

In de meeste landen is de communicatiestrategie aangepast. Daardoor is er meer overleg tussen de branche en de overheden, waardoor er met minder inspanning van de branche meer bereikt wordt. Ook wordt er meer aansluiting gezocht bij aanpalende branches en wordt de keten betrokken in de discussies. Dat is zeker ook van belang in het kader van Circulaire Economie.

Daarnaast zijn uiteraard vele verenigingsthema's aan de orde geweest. Een verslag van de vergadering, alsmede de presentaties, zijn (later) in het ledengedeelte te vinden.