PGS 15 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’ is de meest gebruikte uit de publicatiereeks gevaarlijke stoffen. In deze publicatie zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. PGS 15 wordt herzien en het concept is nu beschikbaar voor commentaar.

In 2011 was PGS 15 slechts gedeeltelijk herzien. Bij de huidige herziening is er voor gezorgd dat de richtlijn weer voldoet aan de wet- en regelgeving en stand der techniek. Dit heeft er toe geleid dat de PGS op een aantal fundamentele punten is veranderd.

Verbeteringen
De verscherping bij vergunningverlening en handhaving, die in de huidige tijd wordt ervaren, vraagt om duidelijke en eenduidige voorschriften. PGS 15 is daarom zo herschreven dat deze beter leesbaar is en meer toelichtingen geeft om de lezer meer houvast te bieden. Hierdoor wordt duidelijk waarom bepaalde eisen worden gesteld. Fundamenteler van aard zijn de wijzigingen in de beschermingsniveaus, een toevoeging van beschermingsniveau 2a en 4. De belangrijkste inhoudelijke en redactionele wijzigingen kunt u hier terugvinden. De memo van het RIVM waar in de definitielijst van PGS 15 naar wordt verwezen vindt u hier.

Commentaar leveren
Op het concept van PGS 15 kan commentaar geleverd worden door in de wijzigingstabel eventuele wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen. Reacties kunnen tot uiterlijk 11 augustus 2015 gestuurd worden naar pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Vervolgstappen
Het ingediende commentaar zal worden besproken in het PGS 15-team en de PGS 15 zal, waar nodig, worden bijgesteld. Vervolgens zal het eindconcept van PGS 15 ter goedkeuring worden gestuurd aan de PGS-programmaraad. De verwachting is dat de definitieve versie van PGS 15 in het eerste kwartaal van 2016 wordt gepubliceerd.

Bron: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/page-2015-06-11-153746.html