Vanwege het gebruik van SVHC-/CMR-stoffen moet er in de oppervlaktebehandelende branche al veilig gewerkt worden. Toch kan met het uitvallen van medewerkers, het laten thuiswerken van toezichthouders of door andere onvoorziene omstandigheden de veiligheid in het gedrang komen. Mogelijk zult u zelfs de productie moeten onderbreken. Er zijn enkele websites beschikbaar met daarop de meest actuele informatie over de werktijdverkorting.

Ten aanzien van de veiligheid ontvingen wij vanuit Veiligheid Voorop het volgende bericht:

Ten aanzien van het gebruik van SVHC-/CMR-stoffen, en in relatie met de chemische industrie, geldt (ook) voor de oppervlaktebehandelende bedrijven in het algemeen en BRZO-bedrijven in het bijzonder:

  • BRZO-omgevingsdiensten wijzen BRZO-bedrijven expliciet op de noodzaak om het bevoegd gezag tijdig in te lichten als er issues ontstaan in de continuïteit, denk aan het eventueel afschalen van de productie. Daarvoor hebben bedrijven continuïteitsplannen, maar als het dan ook zover komt, is het belangrijk dat het bevoegd gezag dat weet.
  • Indien zich bij bedrijven bijzondere omstandigheden voordoen, adviseren wij om contact op te nemen met de lokale/regionale bevoegde instanties. Ook als het gaat om uitstel van activiteiten/maatregelen waardoor eventuele deadlines in de vergunning mis worden gelopen, is het advies om met het bevoegd gezag te overleggen.
  • Uitvoering (BRZO) overheidsinspecties. BRZO-teams zullen in overleg met individuele bedrijven kijken wat er mogelijk is aan toezicht op afstand. Denk aan telefonische interviews en het digitaal uitwisselen van documenten. Daarbij is het nadrukkelijk niet de bedoeling om medewerkers op kritische functies uit de operatie weg te trekken. Uitgangspunt is maatwerk per bedrijf.

Inspecties van bevoegd gezag en kwaliteitsinspecteurs

De Inspectie Leefomgeving en Transport voert een restrictief beleid voor wat betreft fysieke inspecties. 

De inspecties voor Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod zijn normaliter onaangekondigd. IFO Netherlands zal maatregelen nemen om geen onverwachte en ongewenste situaties te creëren.

Voortgangsrapportage MJA3

De RVO heeft een melding gestuurd aan de MJA3-deelnemers. Voor de volledigheid wordt deze hier ook nog eens weergegeven:


In de aanpak van het Coronavirus heeft de Overheid verschillende maatregelen afgekondigd. Een buitengewone situatie die ons allemaal treft, ook uw organisatie. De extra druk die hierdoor op uw organisatie en medewerkers gelegd wordt, kan ertoe leiden dat u prioriteiten moeten stellen, waardoor de administratieve verplichtingen m.b.t. de MJA-monitoring activiteiten minder urgent ervaren worden.

Het jaarlijks aanleveren van de monitoringgegevens op uiterlijk 1 april is één van de verplichtingen die voortvloeien uit het MJA-convenant. Ervaring uit het verleden leert dat deelnemers die pas laat (vanaf medio maart) starten met gegevensinvoer, vaak problemen ondervinden met de tijdigheid van de rapportage. U dient uw gegevens compleet te maken en uiterlijk 1 april met de status “Definitief ingevoerd” te “publiceren”.

Wordt u, door de uitbraak van het Coronavirus en de aanvullende maatregelen in de aanpak hiervan, gehinderd om hier invulling aan te geven, dan vernemen wij dit graag. U kunt dit via onze Postbus Monitoring (monitoring@rvo.nl) kenbaar maken, met uitleg van uw specifieke situatie. Wij zullen alle respons verzamelen en meenemen in ons advies aan het Platform MJA3 over eventuele vervolgstappen.

Cursussen Vereniging ION worden uitgesteld

De maatregelen die er genomen zijn en geadviseerd worden betreffende het Coronavirus hebben ook hun effect op onze vereniging. Omdat wij de gezondheid van onze cursisten en docenten willen garanderen hebben wij een aantal cursussen moeten uitstellen. Wij zullen onze contactpersonen, cursisten en docenten op de hoogte houden over de doorgang van onze cursussen en hen benaderen indien nodig.

We hopen de doorgang van onze cursussen snel weer op te kunnen pakken. Kunt u of kan uw bedrijf hier niet op wachten en is er een dringende behoefte aan het volgen van een van onze cursussen, dan bieden wij u graag de optie om onze cursussen schriftelijk (thuisstudie) te volgen. Een groot aantal van onze cursussen kan schriftelijk gevolgd worden. Hierbij kunnen u of uw medewerkers de startdatum en het tempo zelf bepalen. Bij vragen tijdens het volgen van de cursus is onze Technische Helpdesk bereikbaar. Wanneer iemand klaar is voor het examen, kan dit bij ons worden aangevraagd. Het examen wordt, zodra dit weer mogelijk is, afgenomen tijdens een van de examenmomenten bij Vereniging ION in Nieuwegein. Wij organiseren dit moment een aantal keer per jaar.    

Voor meer informatie over onze (schriftelijke) cursussen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Vereniging ION op 030 - 630 03 90 of via opleidingen@vereniging-ion.nl. Wij proberen zo veel mogelijk vanuit huis te werken en zijn, om die reden, het makkelijkst te bereiken via de e-mail.

Bedankt voor uw geduld in deze onzekere tijden. Wij wensen u namens Vereniging ION veel sterkte en gezondheid toe.