Er moeten 1 miljoen woningen bijgebouwd worden. Een voldoende lage stikstofdepositie is daarbij een lastig te nemen horde. Reden waarom er nadrukkelijk gekeken wordt naar prefab, omdat productie dan grotendeels in gebouwen plaatsvindt, waarbij stikstof afgevangen kan worden. Een kans voor oppervlaktebehandelaars.

Binnenstedelijk bouwen is vaak ingewikkeld, en ook de transitie van bedrijfsgebouwen naar woningen vraagt maatwerk. Maar ook grote nieuwbouwprojecten kunnen gerealiseerd worden met minder activiteit op de bouwplaats.

Minder emissies op de bouwplaats betekent veelal de werkzaamheden vooraf in een bedrijfsgebouw laten plaatsvinden. De leden van Vereniging ION zijn onder andere daarin gespecialiseerd. Alleen gaat het in veel gevallen om componenten, en (nog) niet over hele bouwdelen. Dat zou dus meer kunnen zijn, en om ideeën en uitvoering te stimuleren heeft het Rijk € 50 miljoen subsidie uitgetrokken.

Heel in het kort komt het er op neer dat als een bedrijf iets wil ontwikkelen (prefab, lichter, digitaliseren, slimmer verpakken), waardoor er minder emissies vrij komen op de bouwplaats door minder benodigde machines/mensen/bewegingen, dit binnen de regeling zou kunnen passen. Dat betekent dat kosten van bijv. TNO (of vergelijkbare partij) voor 100% vergoed worden en de uren en materialen van het bedrijf voor 50%. Voorwaarde is wel dat het werk uiterlijk in 2023 wordt opgeleverd.

Als een bedrijf/groep bedrijven een concreet project hebben waar ze vanaf april tijd aan gaan besteden, dan zouden ze dus een deel vergoed kunnen krijgen. Aanvraag bestaat uit (maximaal) 10 pagina’s met projectuitleg. Aanvragen kunnen nu al ingediend worden (sluitingsdatum huidige openstelling is 25 februari). Mocht u dit niet halen, in het najaar komt er waarschijnlijk een tweede mogelijkheid om in te dienen.

Een voorbeeld: stel je wilt de binnenwanden door digitaliseren beter inmeten en kunt daardoor fouten verminderen of montagetijd verkorten, dan kun je dat bij een gepland project gaan doen en kosten vergoed krijgen. Andere voorbeelden zijn; een poort niet ter plekke metselen, maar onderzoeken met welke lijm je de steenstrips al in de fabriek kan bevestigen, of in plaats van kozijnen gegrond aanleveren en ter plaatse aflakken, geheel afgewerkt aanleveren, of ..........

Hoewel deze regeling vooral gaat over de woningbouw, geldt hetzelfde ook voor aanleg en renovatie van bruggen, sluizen en andere (grote) bouwwerken in de buurt van natuurgebieden. Ook voor deze projecten is Vereniging ION actief om productie buiten de bouwplaats (in een gebouw) mogelijk te maken. Zo is, na de recente herziening, in de aanbestedingsregels weg- en waterbouw (CROW H56 oppervlaktebehandeling) nadrukkelijk meer ruimte voor prefab.

Ook op deze manier kan de branche bijdragen aan een duurzaam Nederland.

 

Links ter verdieping van dit artikel:

In het kader van de Week van de Circulaire Economie besteedt Vereniging ION ook aandacht aan de bouwopgave van Nederland, en aan de kansen die dat voor oppervlaktebehandelaars geeft. Dit event was op 9 februari 2022 in het Fletcher hotel in Nieuwegein. Zie het agenda item: https://vereniging-ion.nl/netwerkbijeenkomst-innovatie-duurzaamheid-relatie-bouw-onderhoudsopgaven