Het kabinet wil vanaf 2016 de bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vallen, mee laten betalen aan de kosten voor toezicht door de Inspectie SZW. Dit blijkt uit een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet.

Bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, moeten zich aan de regels uit het BRZO houden. Het BRZO verplicht die bedrijven er alles aan te doen zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken. De Inspectie SZW is één van de partijen die de naleving van het besluit controleert. De specialistische controles van de Inspectie SZW zijn streng en intensief, want ongevallen bij BRZO-bedrijven kunnen grote gevolgen hebben. Dat maakt zulke inspecties dan ook kostbaar.

Doorbelasten
Het kabinet vindt het niet redelijk dat de overheid, en daarmee indirect de burger, voor de kosten van toezicht opdraait. Tenslotte zijn het de activiteiten van de zware chemie die deze kosten nodig maken. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat daarom in het recent gepubliceerde wetsvoorstel weten dat hij met ingang van 2016 een deel van de toezichtkosten wil doorbelasten aan de grote chemische bedrijven. De verwachting is dat hun concurrentiepositie hier niet onder lijdt.

Basis- en opslagtarief
Het voorstel gaat alleen over doorberekening van kosten van inspecties op het gebied van arbeidsomstandigheden. In totaal gaat het hierbij om maximaal 6 miljoen euro. De BRZO-bedrijven gaan voor de kosten een basis- en een opslagtarief betalen. De hoogte van het basistarief hangt samen met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waarmee een bedrijf werkt en het aantal benodigde inspecties. Het opslagtarief hangt af van het aantal inspectie-uren die er in de voorgaande drie jaren nodig waren in het desbetreffende bedrijf. Werkt een bedrijf veilig, dan gaan de inspectie-uren omlaag en het opslagtarief dus ook.

Meer weten over inspecties?
Kom naar de breakout-sessie ‘Preventie in de inspectiepraktijk‘ van arbo-inspecteur Marcel Philipse op de Dag over Preventie op 16 juni in De Reehorst in Ede.

Bron: arbo-online