In de ‘vierde tranche’ van het Activiteitenbesluit wordt het normatieve deel van de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Het informatieve deel van de NeR komt in een digitaal informatiedocument op de InfoMil website.

Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit (algemene luchtvoorschriften) gaat gelden voor alle typen inrichtingen. Ook komt er een algemeen geurartikel. Enkele bijzondere regelingen uit de NeR worden opgenomen in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Op deze pagina:
De opname van de NeR in het Activiteitenbesluit is het belangrijkste gevolg van de heroriëntatie van het instrumentarium voor de uitvoering van het luchtemissiebeleid. Deze pagina gaat in op (aanklikken per item):

Bron: http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/ner/project/#informatiedocument