De Inspectie SZW heeft 5 basis inspectiemodules voor chemische veiligheid gepubliceerd. Deze modules zijn opgesteld aan de hand van de laatste stand van de techniek en geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Werkwijzen zijn algemeen omschreven; inspecteurs kunnen afwijken van de beschreven werkwijze.

De 5 modules zijn de volgende:

 1. Blootstelling aan biologische agentia
  Deze basis inspectiemodule (BIM) is bedoeld voor situaties waarin werken met biologische agentia niet het doel is, maar waarbij gezien de aard van de werkzaamheden en/of het materiaal waarmee gewerkt wordt, wel een gerede kans bestaat op het optreden van blootstelling. Deze werksituaties kunnen zeer divers zijn en in allerlei sectoren voorkomen.
 2. Gasexplosiegevaar
  Toepasbaar bij alle bedrijven om te kijken of er sprake is van gasexplosiegevaar en of er adequate maatregelen genomen zijn.
 3. Stofexplosiegevaar
  Deze module is bedoeld voor bedrijven waar fijn brandbaar stof voorkomt, wordt bewerkt, getransporteerd of aanwezig is in stoflagen. Stof-explosies kunnen ontstaan als brandbare vaste stoffen in kleine deeltjes gemengd worden met lucht. Daarbij moet vooral gedacht worden aan organische stoffen (voedingsmiddelen, hout maar ook plastic) of metalen (in poedervorm). Als regelt kan worden gezegd dat brandbare vaste stoffen mogelijk explosiegevaar met zich meebrengen wanneer de deeltjesgrootte kleiner is dan een halve millimeter.
 4. Werken in verontreinigde grond
  Deze module bevat een instructie voor de aanpak van inspectie op werkzaamheden in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater.
 5. Werken met biologische agentia in laboratoria
  Deze module geldt voor werknemers van laboratoria waarin het werken met biologische agentia het doel is. Meestal gaat het hierbij om werken met micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels, gisten en parasieten), maar het kan ook gaan om cellijnen. Blootstelling aan biologische agentia kan leiden tot een infectieziekte, allergie of vergiftiging.

Bron: Nieuwsbrief gevaarlijke stoffen: http://www.gevaarlijke-stoffen.com/Editie129.pdf