De nieuwe voorzitter voor het Platform MJA3 en de Commissie MEE wordt benoemd. De benoemingscommissie, bestaande uit Colette Alma (VNCI), Charlie Droste (FME), Frits de Groot (VNO-NCW) en Merei Wagenaar (Ministerie van EZ), heeft de heer A.B.M. Hoff voorgedragen en hij heeft de functie aanvaard.

De heer Hoff heeft in zijn actieve loopbaan gewerkt op directie- en managementniveau bij ECN en Shell. Op dit moment voert hij een aantal toezichthoudende taken uit o.a. bij de Nederlandse Emissie Autoriteit. Hij heeft inzicht in en kennis van de bedrijfsvoering van energie-intensieve en internationaal concurrerende bedrijven en de wijze waarop deze bedrijven omgaan met het verbeteren van hun energie-efficiëntie. Ook is hij bekend met de werkwijze binnen de overheid.

De heer Hoff zal in juni het overleg van de Agendacommissie MJA3 voorzitten en de Kerngroep MEE bijwonen. Tevens zal hij in juli de overleggen van Platform MJA3 en Commissie MEE voorzitten. In de periode hieraan voorafgaand zal de heer Hoff zich inwerken en voert hij een aantal gesprekken met bij de convenanten betrokken personen.