De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 9065 'Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Meten en rekenen geur' wordt herzien teneinde nieuwe ontwikkelingen op te nemen en de eenduidigheid van de eisen te vergroten.

Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd deel te nemen aan deze herziening. Aanmelden hiervoor kan tot 23 oktober 2015.

In 2012 werd de eerste editie van NTA 9065 gepubliceerd. Het document 'Meten en Rekenen Geur' van het Ministerie van VROM (tegenwoordig: Infrastructuur en Milieu) uit 1994 stond aan de basis van deze NTA. De ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren echter niet stilgestaan, ook niet voor wat betreft Europese normalisatie op het gebied van geuronderzoeken. Daarnaast heeft de Raad voor Accreditatie de eisen aangescherpt waaraan normdocumenten moeten voldoen om onder accreditatie tevallen.

Actualisatie van NTA 9065 is nodig om te zorgen dat de laatste stand der techniek wordt opgenomen en te borgen dat monstername en analyse als onderdeel van het geuronderzoek onder accreditatie kunnen worden uitgevoerd.

Vier delen NTA 9065 omvat verscheidene stappen voor het uitvoeren van het geuronderzoek. De werkgroep 'Herziening NTA 9065' is van oordeel dat deze beter in verschillende normdelen kan worden opgenomen. Hierbij wordt gedacht om NTA 9065 in vier delen te splitsen:

Deel 1: Onderzoeksmethoden, -strategie en rapportage
Deel 2: Brononderzoek inclusief monsternamemethodes en geuranalyses
Deel 3: Verspreidingsberekeningen en -metingen
Deel 4: Geurbelasting, geurblootstelling, hinder

Het streven is om de herziene tekst van NTA 9065 in het eerste kwartaal van 2016 vast te stellen.

Bron: Nieuwsbrief Gevaarlijke stoffen, http://www.gevaarlijke-stoffen.com/Editie129.pdf