5-Nitroacenafteen (CAS nr. 602-87-9) wordt gebruikt bij de productie van kleurstoffen, plastics en pasticiden en beschouwd als kankerverwekkend via een stochastisch genotoxisch mechanisme.

Wereldwijd bestaan er geen (publieke, wettelijke) grenswaarden voor 5-Nitroacenafteen.

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de werkprek (GSW) start de haalbaarheidstoets voor de invoering van een publieke grenswaarde voor 5-Nitroacenafteen.

De te toetsen grenswaarde voor 5-Nitroacenafteen is: 0,0015 milligram/m3 als TGG-8 uur.
Deze waarde komt overeen met het niveau van het streefrisico (risicogestal van 1 op 106 extra sterfgevallen per jaar), zoals door de Gezondheidsraad, met gebruikmaking van zijn Leidraad berekening risicogetallen voor carcinogene stoffen afgeleid in zijn rapport 5-Nitroacenaphthene (2014/07) van 1 juli 2014.
Als verbodsrisiconiveau heeft de Gezondheidsraad een waarde afgeleid van 1,5 miligram/m3 (risicogetal van 1 op 104 extra sterfgevallen per jaar).

De subcommissie vraagt u uitdrukkelijk aan te geven, als de invoering van de voorgestelde waarde uit oogpunt van technische haarbaarheid de branche voor grote problemen stelt, welke blootstellingsniveau wel realiseerbaar is of zal zijn en op welke termijn. U dient uw standpunt te onderbouwen met meetresultaten of reële schattingen van blootstellingen.
Informatie over de haalbaarheid van de voorgestelde waarde ontvangt de subcommissie graag vóór 14 april 2015.

De subcommissie benadrukt dat zij het belangrijk vindt informatie te ontvangen over de technische haalbaarheid van de voorgenomen grenswaarde. Dit betreft zowel informatie over de hoogte van de nieuwe grenswaarde als over de gebruikelijke overgangstermijn van 6 maanden voor de invoering van de nieuwe grenswaarde.

De subcommissie heeft 2 documenten ontwikkeld voor de toetsing van de haalbaarheid van grenswaarden voor genotoxische carcinogene stoffen; het bedrijvenformulier en de rapportageopzet. Zij verzoekt u dringend deze documenten als uitgangspunt voor uw rapportage van de resultaten van de haalbaarheidstoets te gebruiken. Ook voor die situatie(s) dat slechts bij benadering iets te zeggen is over bijvoorbeeld het aantal blootgestelde werknemers. Beide stukken kunt u aanvragen bij de Helpdesk van Vereniging ION, helpdesk@vereniging-ion.nl.

Voor vragen over de procedure, kunt u zich wenden tot: grenswaarden-info@ser.nl.

Bron: SER, Commissie Arbeidsomstandigheden, Subcommissie grenswaarden Stoffen op de Werkplek