Op 9 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van het CDA, dat samen met ONL voor Ondernemers is ingediend. In het voorstel wordt gepleit voor een wettelijk vastgelegde vergoeding van 8% voor mkb’ers en zzp’ers indien de factuur na 60 dagen nog niet is betaald door de grootbedrijven. Hiermee wil de Tweede Kamer de ongewenste lange betalingstermijnen die op dit moment worden opgelegd door grootbedrijven terugdringen, zodat de prikkel wordt weggenomen dat grootbedrijven hun leveranciers als bank gebruiken. Door bewust betalingstermijnen langer dan 60 dagen op te leggen hoeven zij minder krediet bij de bank op te nemen, omdat zij gratis geld kunnen lenen bij de kleine leveranciers. Kleine leveranciers zijn vanwege de sterk afhankelijke positie niet in staat dit tegen te gaan.

Hans Biesheuvel is blij dat er eindelijk concrete actie wordt genomen: “Door lacunes in de huidige wetgeving kunnen op basis van inkoopmacht betalingstermijnen worden afgedwongen die de wettelijke termijn van maximaal 60 dagen ruimschoots overschrijden. Dit gaat tegen de letter en geest van de huidige wetgeving in. Als gevolg van deze oneerlijke handelspraktijken heeft het MKB grote moeite om voldoende werkkapitaal aan te houden voor hun dagelijkse activiteiten. Dit beperkt de investeringsruimte van deze bedrijven, belemmert hun groei en heeft een negatief effect op de werkgelegenheid. Door leveranciers na 60 dagen recht te geven op de wettelijke rente wordt de financiële prikkel weggenomen voor het grootbedrijf om extreem lange betalingen af te dwingen. Zo roepen we een effectieve regeling in het leven om deze oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan.”

CDA Tweede Kamerleden Agnes Mulder en Pieter Omtzigt zijn blij met deze steun: “De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen zijn 2,5 miljard euro. Kleine leveranciers houden hierdoor hun hoofd amper boven water. Te late betalingen vormen voor mkb’ers en zzp’ers een risico en een grote kostenpost. Het leidt tot liquiditeitsproblemen, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood staan bij de bank. Ook wordt de ruimte om slechtere maanden op te vangen, of om juist snel investeringen te doen, kleiner.”

Op dit moment ervaren 53% van alle mkb-aannemers en gespecialiseerde aannemers met een leveranciersrelatie met grote hoofdaannemers problemen met te late betalingen. Het betreft betalingstermijnen van 60 tot 120 dagen. In de wet is geregeld dat facturen binnen 30 dagen moeten worden betaald, met een mogelijkheid om dit te verhogen naar 60 dagen. De uitzonderingspositie in de wet maakt het echter mogelijk dat grootbedrijven later dan 60 dagen kunnen betalen zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. “ Door het instellen van een wettelijke rente na zestig dagen kan op een effectieve en eenvoudige manier voorkomen worden dat kleine leveranciers gratis het grootbedrijf financieren, ” aldus Agnes Mulder.

De Kamer wil dat minister Kamp voor 1 juni 2016 met een wetsvoorstel komt waarin de wettelijke vastgelegde vergoeding wordt geregeld.

Bron: ONL voor Ondernemers