Als goed werkgever bent u verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen invloeden van (chemische) stoffen, die u in uw bedrijf gebruikt. Als basis voor het bepalen van de grenswaarden gebruikt u de veiligheidsinformatiebladen (VIB's). Hoewel de fabrikant of formuleerder verplicht is de (publieke) grenswaarde op het VIB te vermelden, blijkt in de praktijk regelmatig dat de grenswaarde op het VIB ontbreekt.

Als werkgever bent u dan verplicht de grenswaarde op te vragen. Met de Inspectie SZW hebben we afgesproken dat u dat maximaal 2 keer hoeft te doen. U heeft daarmee voldaan aan uw plicht een goed werkgever te zijn.

Maar ook als de VIB geen (goede) grenswaarde geeft, blijft u volgens de Arbowet verantwoordelijk voor uw medewerkers, en zult u dan op een andere manier de grenswaarde moeten bepalen. Bronnen kunnen daarbij onder andere de SER-lijst of de ECHA-website zijn. In de praktijk blijkt dit een lastige exercitie die veelal geen eenduidig antwoord geeft.

Als ook deze bronnen geen grenswaarde geven, dan dient u als applicateur de grenswaarde zelf te bepalen. Dit wordt de zogenaamde “private grenswaarde” genoemd. Het bepalen van deze private grenswaarde is echter tijdrovend en vraagt een behoorlijke kennis van de chemie. Voor de gemiddelde applicateur dus moeilijk zelf uit te voeren. Gebruik maken van beschikbare software of het werk uitbesteden zijn dan mogelijkheden, maar dat blijkt in de praktijk lastig en toch ook wel kostbaar te zijn. In enkele gevallen vraagt het bepalen van een private grenswaarde expertise, die alleen in een uitgebreid netwerk voorhanden is. Denk hierbij aan het inschakelen van kennisinstituten zoals universiteiten en hogescholen, TNO, NVIC of RIVM. Ook samenwerken met andere brancheverenigingen zoals het VNCI of VVVF kan een private grenswaarde opleveren.

Vereniging ION heeft daarom het voortouw genomen in het gezamenlijk bepalen van de private grenswaarden. Deze “groeilijst” is in het ledenportal te vinden. Het voordeel van het gezamenlijk bepalen van deze private grenswaarden is het feit dat het de leden ontzorgt, de kosten zo laag mogelijk houdt, de grootste kans is om een zo goed mogelijke waarde te bepalen en vooraf afgestemd kan worden met de Inspectie SZW. Daarenboven kan gesteld worden, dat als ook Vereniging ION er - met haar netwerk - niet in slaagt een realistische private grenswaarde te bepalen, er geen realistische mogelijkheid is deze wel te bepalen als niet-producent of niet-formuleerder.

Omdat het een groeilijst is, worden bedrijven nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren. Als u applicateur bent, en een waarde niet kunt terugvinden, kunt u uw stof aanmelden bij Vereniging ION. Wij zullen deze dan op de lijst toevoegen, en proberen een private grenswaarde van de stof te bepalen. Als u een producent of formuleerder bent, en vindt dat uw stof ten onrechte op de lijst staat en/of met een verkeerde grenswaarde op de lijst staat, dan verzoeken wij u nadrukkelijk om met Vereniging ION in contact te treden en de juiste grenswaarde te vermelden.

Tot slot wordt nog gemeld dat in de gevallen dat grenswaarden niet bekend zijn en niet bepaald kunnen worden, gekozen kan worden voor een zogenaamde “veilige werkwijze” (zie http://www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl/Pages/veiligewerkwijze/route.aspx) om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Maatregelen hiervoor kunnen zijn het gebruik van minder gevaarlijke stoffen, goede werkomstandigheden (zoals ventilatie, hygiëne enz.) en het juiste gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals vermeld op de VIB’s.