Op 4 maart 2019 kwamen onder leiding van SIRA de 3 branches Vereniging ION, NJI en Fedecom en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat weer bij elkaar om de resultaten van de ronde tafels uit te werken.

In totaal waren er 3 ronde tafels georganiseerd (één voor elke branchevereniging). In totaal zijn er 28 ondernemers ook daadwerkelijk aangeschoven en hebben 12 ondernemers schriftelijk hun punten ingebracht. Ook zijn er enkele branchespecialisten betrokken bij het opsommen van de knelpunten.

Vanuit de branches zijn in totaal 30 knelpunten benoemd die specifiek over de branche gaan. Zaken als loondoorbetaling bij ziekte, de effecten van de AVG en de wet DBA worden op andere tafels reeds opgepakt. Ook zaken die buiten de invloedssfeer van Den Haag liggen, en zaken die het ontwikkelen van normen betreffen worden in dit project niet meegenomen.

Na een analyse worden de volgende knelpunten (korte weergave) in 3 categorieën wel meegenomen naar de labs:

Productieproces

 • Complexe eisen en voorwaarden aan keuringen (o.a. opslagtanks PGS 31)
 • Nederland stelt strengere of meer eisen dan andere EU-landen aan diverse producten (antifouling, verschillende lijsten (P)ZZS, lozing afvalstoffen).
 • Wet- en regelgeving verandert snel waardoor de ondernemer vaak meerdere keren zaken moet aanpassen, wat investeringen kost (voorbeelden zijn PGS 14, 15, 29, 31, eisen aan vloeren)
 • De ondernemer heeft geen mogelijkheid om te anticiperen op regelgeving die wordt doorgevoerd met terugwerkende kracht.
 • Korte implementatietermijn nieuwe wet- en regelgeving zorgt voor loze investeringen ondernemer.
 • Regelgeving is onduidelijk en/of in de praktijk niet uitvoerbaar (heftruck, laagdiktemeter, veiligheid in de scheepvaart).
 • Kleine aanpassingen of veranderingen aan machines niet mogelijk doordat oorspronkelijke keuring en/of certificering alleen geldt voor het originele product.

Ondernemerschap

 • Verschillen in interpretatie tussen overheden zorgen voor extra kosten en/of inspanningen voor ondernemer (lozingsnormen, toevoegen filterkoek).
 • Onduidelijkheid over bestemmingsplannen en oprukkende woningbouw belemmert groei op locatie en kan leiden tot extra kosten.
 • (Europese) aanbestedingen niet toegespitst op MKB-ondernemers.
 • De ondernemer vraagt geen subsidie voor machines en apparaten aan vanwege onduidelijkheid in aanvraagproces, onduidelijkheid in verantwoordelijkheid en geringe kans op succes.
 • Regelgeving en boekhouding vluchtige organische stoffen (VOS) zorgt voor administratieve lasten ondernemer.

Werkgeverschap

 • Nederland hanteert strengere normen met betrekking tot blootstellingsniveaus dan andere EU-lidstaten.

Hoewel we niet de indruk willen wekken dat alles opgelost gaat worden, zullen deze punten wel in de labs met diverse vertegenwoordigers van de overheid worden opgepakt. Naar verwachting zullen deze labs in mei en juni worden gehouden.

Zie ook: https://vereniging-ion.nl/intensieve-kick-bijeenkomst-knellende-regelgeving