Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. 

In het BAL staan regels voor een groot aantal activiteiten. Burgers, bedrijven en overheden moeten zich bij het uitvoeren van deze activiteiten aan deze regels houden. In het besluit staat ook voor welke activiteiten een melding of een omgevingsvergunning nodig is. En het BAL regelt wie het bevoegd gezag is voor de algemene regels van het BAL.

Het BAL is gepubliceerd in Staatsblad 2018-293.

Het BAL is aangepast met het invoeringsbesluit en de aanvullingsbesluiten. Daarnaast zijn er andere besluiten, buiten het stelsel van de Omgevingswet, waarvan de wijzigingen doorwerken in het BAL. Al deze wijzigingen zijn verwerkt in de geconsolideerde tekst van het BAL.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet SIRA een onderzoek naar de verwachte financiële effecten van de aanpassing van de algemene regels in het BAL met betrekking tot luchtemissies van industrie. SIRA is hiervoor opzoek naar IPPC-installaties en overige bedrijven met een uitstoot boven de drempelwaarde van de luchtmodule, die geraakt worden door de wijzigingen en (mogelijk) inzicht hebben in de verwachte financiële effecten als gevolg van deze wijzigingen. In de bijlage kunt u de interview toelichting vinden met daarin de wijzigingen die betrekking hebben op IPPC-installaties en niet-IPPC-installaties en de vragen die SIRA graag zouden willen stellen.

Als u wilt meewerken, dan graag even een e-mail naar stremmelaar@vereniging-ion.nl