Hoewel Vereniging ION normaliter pas informatie geeft over een wetswijziging als deze een feit is, zijn er zoveel vragen over de ARI&E gekomen, dat we de status bij uitzondering nu al kenbaar willen maken. Het gaat over een wijziging die naar verwachting op 01-07-2022 gaat plaatsvinden met een overgangsperiode van een jaar.

Zeker voor bedrijven die nu al onder de BRZO-wetgeving vallen is de ARI&E (Aanvullende RI&E) al geen onbekende verplichting meer. En elk bedrijf hoort al een RI&E te hebben. Door middel van een aanwijzing wordt bepaald of een bedrijf onder de ARI&E verplichting valt.

De aanvullende verplichtingen van een ARI&E ten opzichte van een RI&E zijn: 

 • Het uitvoeren van een Aanvullende Risico Inventarisatie en -Evaluatie (ARI&E) of installatiescenario’s.
 • Het opstellen en implementeren van een Preventie-Beleid-Zware-Ongevallen (PBZO) of een ARI&E document met daarin het PBZO.
 • Het opstellen en implementeren van een Veiligheids-Beheers-Systeem (VBS).
 • Het opstellen en in de praktijk oefenen van een Bedrijfs-Nood-Plan (BNP).
 • Het opstellen en indienen van een ARI&E Kennisgeving bij Inspectie SZW.
 • Het actualiseren van de VBS, ARI&E, PBZO, BNP-documenten bij relevante wijzigingen en deze wijzigingen melden aan de Inspectie SZW.
 • Het communiceren van risico’s naar naburige bedrijven.

Recent zijn enkele wijzigingen voorgesteld aangaande de ARI&E verplichting. Overigens is de ARI&E een Nederlandse kop op Europese regelgeving. De ARI&E verplichting is gericht op bescherming van werknemers tegen ongevallen met SVHC-stoffen bij bedrijven, die onder de grenswaarden van de BRZO blijven. De reden dat de ARI&E wijzigingen zijn voorgesteld zijn:

 • De rekenmethode om te bepalen of een bedrijf ARI&E plichtig is, is ingewikkeld, mede omdat deze niet aansluit op de CLP-verordening.
 • De scheidslijn tussen de ARI&E verplichting en de BRZO is niet helder.
 • Er is momenteel alleen handhaving mogelijk via het strafrecht en niet via het bestuursrecht.

Omdat de rekenmethode veranderd, kan het zijn dat bedrijven die nu wel onder de ARI&E verplichting vallen, daarna de voorgestelde wijziging niet meer onder vallen. Er zijn momenteel een aantal bewegingen die leiden tot het feit dat er in de toekomst mogelijk wel meer ondernemingen onder de ARI&E verplichting gaan vallen. Dat zijn:

 • Het aantal stoffen dat onder de verplichting valt, neemt per saldo toe. Er worden enkele categorieën toegevoegd. Daarentegen worden de milieuaspecten (het betreft ARBO) er juist uitgehaald.  
 • De hoeveelheid stoffen op het terrein is (mede) bepalend voor de verplichting. De hoeveelheden worden in het nieuwe voorstel verlaagd.
 • Er is een discussie of er niet een extra term "bijna BRZO-bedrijf" aan de verplichting moet worden toegevoegd. Of, en zo ja welke bedrijven de kwalificatie "bijna BRZO-bedrijf" krijgen, is nog niet duidelijk.

De teksten die nu rondgaan zijn voorstellen. Deze moeten nog besproken en geformaliseerd worden. De verwachting is dat de invoering op 01-07-2022 is, waarbij bedrijven die voor het eerst onder de ARI&E verplichting gaan vallen, een extra jaar krijgen om aan de verplichtingen te voldoen. In totaal zal het in Nederland om ongeveer 800 bedrijven gaan, waarbij het voor 200 bedrijven een nieuwe verplichting is. Het is uiteraard te verwachten dat daar ook een aantal oppervlaktebehandelende bedrijven bijzitten. De extra tijdsbelasting lijkt overigens erg mee te vallen. 

Op het moment dat er een tekst is vastgesteld, zullen we u daarvan in kennis stellen.