Op 11 februari heeft de Minister voor Klimaat en Energie een brief aan de Kamer gestuurd over de uitwerking van het Coalitieakkoord voor klimaat en energie. Daarin staat onder meer dat er een ambitieus klimaatdoel komt voor de circulaire economie, met aandacht voor het reduceren van de klimaatvoetafdruk inclusief emissies buiten de landsgrenzen (Jetten, 2022, p.6). In samenhang hiermee moeten we in 2050 ook naar een volledig klimaatneutrale economie. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke ontwikkelingen die daaruit voortvloeien zullen we op korte termijn nog grootschaliger energie moeten gaan besparen en sneller verduurzamen om van het Russisch gas af te komen.

Met de huidige Wet Energiebesparing zal naar verwachting een reductie van ongeveer 0,2Mton CO2 kunnen worden bereikt bij het kleinere industrieel MKB. Uit (nog niet gepubliceerd) onderzoek blijkt dat met de inzet van het instrument Meerjarenafspraak, een reductie van 1,5Mton CO2 valt te realiseren. Een surplus dat naar het oordeel van de 14 brancheorganisaties niet mag worden misgelopen. In de brief leggen de organisaties uit hoe dit surplus kan worden gerealiseerd.

Voor de goede orde; een CO2 reductie is ook gewoon energiebesparing en/of het inzetten van duurzame energie. Een meerjarenafspraak heeft dus ook direct invloed op de hoogte van de kosten voor energie.

Op 7 april worden in het Commissiedebat Verduurzaming Industrie de (eind)resultaten van de Meerjarenafspraken energie-efficiencyverbetering (MJA 3) besproken. Daarom is besloten juist nu deze brief te sturen.

Na deze vergadering zullen we de bedoelde brief aan deze pagina koppelen. Tot die tijd is de brief uiteraard door de ION leden op te vragen bij het secretariaat van ION.